BizLIVE - Từ hôm nay (20/7), Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức được Chính phủ ban hành ngày 1/6 chính thức có hiệu lực.
Từ 20/7, vị trí việc làm và biên chế công chức được phân loại theo tiêu chí mới
Ảnh minh họa.
Theo đó, vị trí việc làm công chức sẽ được điều chỉnh theo quy định mới.
Căn cứ xác định vị trí việc làm
Theo Nghị định 62/2020/NĐ-CP, vị trí việc làm được xác định căn cứ vào: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức; mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động, phạm vi, đối tượng phục vụ, quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Phân loại vị trí việc làm
Vị trí việc làm được phân loại theo hai cách:
Theo khối lượng công việc: vị trí việc làm do một người đảm nhiệm, nhiều người đảm nhiệm hoặc kiêm nhiệm.
Theo tính chất, nội dung công việc: vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên ngành; hỗ trợ, phục vụ; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung như tài chính, kế hoạch và đầu tư, thanh tra, pháp chế, hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, văn phòng…
Điều chỉnh vị trí việc làm
Theo quy định hiện hành, việc điều chỉnh vị trí việc làm được thực hiện trong các trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị được bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; cơ quan, tổ chức, đơn vị được tổ chức lại hoặc giải thể theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, tình hình phát triển kinh tế, xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật, đô thị hóa, an ninh trật tự.
Tính chất, đặc điểm, yêu cầu, mức độ phức tạp, quy mô công việc, phạm vi quản lý, đối tượng phục vụ, quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị thay đổi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Trang thiết bị, phương tiện làm việc, mức độ hiện đại hóa công sở, ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị thay đổi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Còn theo quy định mới tại Điều 9 Nghị định 62, việc điều chỉnh vị trí làm việc chỉ xảy ra trong các trường hợp cơ quan, tổ chức có sự thay đổi một trong các căn cứ xác định vị trí việc làm và cơ quan, tổ chức được tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Căn cứ xác định biên chế công chức
Nghị định 62/2020/NĐ-CP quy định biên chế công chức được xác định dựa vào: vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao.
Đối với cơ quan, tổ chức ở địa phương, ngoài các căn cứ quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều này còn phải căn cứ vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Điều chỉnh biên chế công chức
Việc điều chỉnh biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức được xem xét trong các trường hợp: cơ quan, tổ chức có sự thay đổi một trong các căn cứ xác định biên chế công chức; thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện.

N. NGA