BizLIVE - “Xây dựng thể chế để tạo thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả. Đây là quan điểm xuyên suốt trong nhiệm kỳ tới của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh. 
Phát triển thị trường lao động hiện đại, hiệu quả
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung
Phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác xây dựng thể chế năm 2020 và Triển khai nhiệm vụ xây dựng thể chế năm 2021 và định hướng giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá công tác xây dựng thể chế là một trong những thành tựu nổi bật của Bộ trong năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020.
“Việc hoàn thiện thể chế đã góp phần quan trọng trong thực hiện chủ trương của Đảng là phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo tiến bộ công bằng xã hội, để người dân được thụ hưởng một cách đầy đủ, tốt nhất những thành tựu kinh tế và thực hiện tốt Điều 34 Hiến pháp năm 2013 quy định “Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.
Lấy dẫn chứng về Bộ luật Lao động năm 2019. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, Bộ luật Lao động năm 2012 chỉ tác động tới nhóm đối tượng 20 triệu lao động có quan hệ lao động. Nhưng với Bộ luật Lao động 2019, phạm vi tác động tới hơn 54 triệu lao động, bao gồm cả đối tượng không có quan hệ lao động.
Hệ thống chính sách tiền lương khu vực sản suất, kinh doanh được tiếp tục hoàn thiện theo cơ chế thị trường, tiền lương được hình thành trên cơ sở thỏa thuận thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động trên cơ sở không được thấp hơn mức lương tối thiểu và mức sống tối thiểu của người lao động đã được Chính phủ ban hành. Hay những vấn đề tổ chức đại diện người lao động, điều chỉnh tuổi hưu, giải quyết tranh chấp lao động…đã được xử lý tạo sự đồng thuận của dư luận xã hội.
Bộ luật Lao động năm 2012 chỉ tác động tới nhóm đối tượng 20 triệu lao động có quan hệ lao động. Nhưng với Bộ luật Lao động 2019, phạm vi tác động tới hơn 54 triệu lao động, bao gồm cả đối tượng không có quan hệ lao động.
Bộ trưởng khẳng định, việc xây dựng thể chế giai đoạn qua không chỉ đáp ứng yêu cầu của người dân, của phát triển thị trường lao động, giải quyết các vấn đề bức xúc, còn tồn đọng mà còn mở đường cho chúng ta tiến ra hội nhập, phù hợp với tiến bộ, văn minh và các cam kết quốc tế.
Bên cạnh đó, Dự án về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) là những nhiệm vụ xây dựng thế chế lớn đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thành công. "Tất cả người có công với cách mạng và thân nhân đều được hưởng chính sách theo quy định".
Việc thông qua các Công ước 98 và 105 liên quan tới lao động đã mở đường cho Việt Nam trong đàm phán việc gia nhập các Hiệp định thương mại quốc tế như EVFTA và CPTTP.
Giai đoạn 2021-2025: Phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả
Tại Hội nghị, nhấn mạnh mục tiêu tổng quát giai đoạn 2021-2025 là phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị mục tiêu trước mắt trong công tác xây dựng thể chế cần tập trung vào Luật Bảo hiểm xã hội.
Bộ trưởng lưu ý, Luật Bảo hiểm xã hội phải thể chế hóa tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW, mở rộng diện bao phủ, phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, đa dạng, linh hoạt theo hướng hiện đại, có thể tiếp cận được với mọi đối tượng người dân. Đặc biệt là phát triển bảo hiểm xã hội khu vực phi chính thức.
“Nền tảng của trụ cột an sinh là bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng lưu ý về chuẩn nghèo mới, nghị định về sửa đổi về chính sách xã hội, nghị định về người có công với cách mạng, nghị định về tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp, đề án tiền lương theo Nghị quyết 27/NQ-TW, các nghị định liên quan tới Luật Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)…
Giai đoạn 2016-2020, chỉ tính riêng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì soạn thảo, ban hành và trình ban hành một khối lượng văn bản lớn, gồm: 3 luật (Luật Trẻ em năm 2016; Bộ luật Lao động năm 2019; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) năm 2020), 1 pháp lệnh, 1 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 40 nghị định; 7 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 132 thông tư.

N. NGA