BizLIVE - Để được bổ nhiệm làm quản lý, lãnh đạo, công chức phải đạt tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ, chức danh được bổ nhiệm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền...
Điều kiện nào để được bổ nhiệm làm quản lý, lãnh đạo?
Ảnh minh họa.
Khi nào công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo?
Theo Điều 40, Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức nêu rõ, tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm công chức giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo gồm: 
•  Đạt tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ, chức danh được bổ nhiệm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
•  Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác minh rõ ràng, có bản kê khai tài sản theo quy định.
•  Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Quyết định 27/2003/QĐ-TTg: Bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi với nam và không quá 50 tuổi với nữ, riêng chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng quận, huyện thì tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (cả nam và nữ).
•  Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.
•  Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật: Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách đến cách chức (khoản 5 Điều 6 Quyết định 27/2003/QĐ-TTg)... 
Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm là 5 năm, trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và của cơ quan có thẩm quyền. Khi hết thời hạn này, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.
Trình tự, thủ tục bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý
Theo Quyết định 27/2003/QĐ-TTg về quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp nhà nước, nêu rõ công chức được bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý thông qua trình tự, thủ tục như sau:
• Cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm công chức lãnh đạo trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương, số lượng và dự kiến phân công công tác với chức vụ sẽ bổ nhiệm.
• Sau khi được cơ quan có thẩm quyền đồng ý, lãnh đạo đơn vị đề xuất nhân sự cụ thể:
Đối với nguồn nhân sự tại chỗ:
- Đề xuất phương án nhân sự căn cứ vào nguồn cán bộ trong quy hoạch hoặc ý kiến giới thiệu công chức trong cơ quan, đơn vị.
- Thảo luận, lựa chọn trên cơ sở đánh giá tín nhiệm của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị.
- Tổ chức họp lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt cơ quan, đơn vị để trao đổi, thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn công chức bổ nhiệm, thông báo danh sách công chức được giới thiệu; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác, nhận xét ưu nhược điểm, điểm mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển…
- Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận và biểu quyết. Trong đó, người được bổ nhiệm phải được đa số các thành viên trong tập thể lãnh đạo tán thành.
Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác:
- Lãnh đạo cơ quan, đơn vị đề xuất nhân sự hoặc cấp có thẩm quyền giới thiệu.
- Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận thống nhất cử đại diện gặp công chức được đề nghị bổ nhiệm trao đổi về yêu cầu nhiệm vụ công tác, tìm hiểu và xác minh lý lịch của cán bộ, công chức, trao đổi kết quả làm việc với cơ quan, đơn vị nơi công chức công tác…
- Thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết.
• Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm hoặc đề nghị cấp trên xem xét bổ nhiệm.

N. NGA