BizLIVE -
Tỉnh này hụt thu ngân sách lớn trong 2 năm liên tiếp, dẫn đến mất khả năng cân đối thu chi năm 2020 và vừa phải đề nghị Bộ Tài chính tạm cấp 2.667 tỷ đồng.
Việt Nam có tỉnh mất khả năng cân đối thu chi
Văn bản Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi gửi Bộ Tài chính
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phải ký văn bản gửi Bộ Tài chính về việc đề nghị tạm cấp kinh phí để đảm bảo các nhiệm vụ chi của địa phương năm 2020.

Văn bản này cho biết, trong năm 2019, ngân sách Tỉnh hụt thu cân đối so với dự toán Trung ương giao là 2.424 tỷ đồng.
Sang năm 2020, dự kiến ngân sách Quảng Ngãi lại tiếp tục mất cân đối thu chi ngân sách địa phương so với dự toán Trung ương giao là 2.720 tỷ đồng, mất cân đối thu chi ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp (không bao gồm thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết và thu tiền bảo vệ đất trồng lúa) là 3.334 tỷ đồng.
Cụ thể, trong năm 2020, thu cân đối ngân sách trên địa bàn Quảng Ngãi ước đạt 15.211 tỷ đồng, bằng 91,6% dự toán Trung ương giao; thu cân đối năm 2020, phần ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 9.119 tỷ đồng, bằng 77% dự toán Trung ương giao.
Liên quan đến sự mất cân đối thu chi tại Quảng Ngãi, tại báo cáo về thực hiện dự toán ngân sách 2020 của địa phương này, số thu cân đối ngân sách trên địa bàn ước đạt 15.250 tỷ, cao hơn 39 tỷ so với số liệu trong văn bản xin tạm cấp gửi Bộ Tài chính. Và số thu này tương ứng với 82,2% dự toán được HĐND tỉnh giao; 72,8% so với mức thực hiện của năm 2019.
Kết quả, do hụt thu cân đối ngân sách lớn trong 2 năm liên tiếp nên địa phương thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung không còn khả năng cân đối thu chi năm 2020.
“Hiện nay, Quảng Ngãi đã mất cân đối thu-chi rất lớn, để tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Ngãi đảm bảo nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi trong cân đối của địa phương năm 2020, nhất là chi cho con người, an sinh xã hội, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Tài chính quan tâm, xem xét tạm cấp 80% kinh phí hụt thu cân đối năm 2020 cho địa phương để đảm bảo các nhiệm vụ chi năm 2020 là 2.667 tỷ đồng. Trong đó, bao gồm kinh phí thực hiện cách chế độ chính sách do Trung ương ban hành”, văn bản số 5722 của UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết.

TUẤN VIỆT