BizLIVE - Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 37 - NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.
TP.HCM tạm dừng bổ nhiệm lãnh đạo
TP.HCM hiện có 16 phường thuộc diện phải sáp nhập do không đáp ứng điều kiện về dân số, diện tích - Ảnh: Huyền Trâm.

Theo kế hoạch, việc sắp xếp các đơn vị hành chính quận - huyện, phường - xã, thị trấn vừa căn cứ theo các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số; đồng thời, phải chú trọng cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý - tự nhiên, cộng đồng dân cư và yêu cầu đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Trong quá trình hiện thực sắp xếp đơn vị hành chính quận - huyện, phường - xã - thị trấn phải đồng thời giải quyết chế độ, chính sách hợp lý cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách có liên quan và có lộ trình bố trí, sắp xếp hợp lý để đảm bảo đúng số lượng biên chế theo quy định.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu, lãnh đạo cấp ủy, cơ quan, đơn vị tạm dừng việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với những địa phương trong kế hoạch thực hiện đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Riêng trong năm 2019, Ban Cán sự Đảng UBND TP xây dựng đề án, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời, khuyến khích các địa phương thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính còn lại chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định để giảm số lượng đơn vị hành chính, trình Ban Thường vụ Thành ủy (hoàn thành trong quý IV/2019).

HUYỀN TRÂM