BizLIVE - Ban chỉ đạo này sẽ điều hành, chỉ đạo trực tiếp việc tổ chức thực hiện 8 nhóm hoạt động xây dựng đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP.HCM.
TP.HCM chính thức lập Ban chỉ đạo về xây dựng Khu đô thị sáng tạo phía Đông
Khu đô thị sáng tạo phía Đông TP.HCM sẽ bao gồm 3 quận là quận 2, 9 và Thủ Đức - Ảnh: Huyền Trâm.

UBND TP.HCM vừa ra Quyết định 1379, thành lập Ban chỉ đạo về xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông thành phố.

Theo đó, Ban chỉ đạo gồm 22 thành viên do ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP làm Trưởng ban chỉ đạo. Sở Quy hoạch Kiến trúc là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.

Về chức năng nhiệm vụ, Ban chỉ đạo sẽ điều hành, chỉ đạo trực tiếp việc tổ chức thực hiện 8 nhóm hoạt động xây dựng đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP.HCM.

Cụ thể, tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch phát triển tổng thể Khu đô thị sáng tạo phía Đông, các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 hoặc tỷ lệ 1/2000 đối với các khu vực trọng tâm phát triển đô thị sáng tạo và các quy định quản lý, hướng dẫn thực hiện quy hoạch; tổng hợp một số định hướng và chỉ tiêu quan trọng đưa vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng các đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500, thiết kế hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực.

Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội về y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao cho khu vực phía Đông TP theo định hướng chung về phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao.

Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tri thức, các chương trình kêu gọi đầu tư phát triển đô thị và thu hút nhân tài đến sống và làm việc tại khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông; nghiên cứu các chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch và phát triển khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông.

Chỉ đạo công tác tăng cường cải cách hành chính, đổi mới quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế phối hợp giữa 3 quận gồm quận 2, 9 và Thủ Đức, nghiên cứu kinh nghiệm ở các thành phố lớn của nước ngoài để đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển hệ sinh thái sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh cho khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP, hướng đến chuẩn bị thành lập bộ máy hành chính thành phố hướng Đông.

Xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị tập trung bao gồm hệ thống dữ liệu về đất đai, giao thông, kênh rạch, công trình trên địa bàn 3 quận, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng lực quản lý các nguồn lực.

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đào tạo và truyền thông, thực hiện các chương trình tham vấn cộng đồng và xúc tiến hợp tác quốc tế nhằm giới thiệu về vai trò, ý tưởng quy hoạch, các dự án tiềm năng của khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP và thu hút các nguồn đầu tư phát triển.

Nghiên cứu ban hành các quy chế, quy đinh quản lý, chương trình hành động phù hợp để tổ chức thực hiện quy hoạch và quản lý đầu tư phát triển khu đô thị sáng tạo, tướng tác cao phía Đông TP.

Trưởng Ban chỉ đạo trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của ban chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên ban chỉ đạo, chủ động thành lập tổ công tác để tham mưu, giúp việc nếu cần thiết.

HUYỀN TRÂM