BizLIVE - Huyện Củ Chi cần sớm báo cáo phương án xử lý đối với 371 địa chỉ nhà, đất đã tạm dừng đấu giá và các địa chỉ nhà, đất khác đang do Nhà nước trực tiếp quản lý hiện đang để trống.
TP.HCM chỉ đạo xử lý 371 nhà đất đã tạm dừng đấu giá ở Củ Chi
TP.HCM chỉ đạo xử lý về nhà đất tại huyện Củ Chi.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa thống nhất cơ bản nội dung Kết luận thanh tra số 35/KL-TTTP-P3 ngày 13/12/2019 của Thanh tra TP.HCM về kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc quản lý, sử dụng ngân sách; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2018.

Liên quan công tác quản lý, sử dụng ngân sách, Chủ tịch UBND TP giao Chủ tịch UBND huyện Củ Chi chỉ đạo, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước trong xây dựng dự toán thu - chi. Công tác quản lý, sử dụng tài sản, nhà, đất Nhà nước phải chặt chẽ, đúng mục đích, tổ chức đấu thầu trong cho thuê đất nông nghiệp, tránh để trống, gây lãng phí nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng ngân sách và tăng thu ngân sách tại địa phương.

Tổ chức kiểm tra rà soát việc quản lý, sử dụng nhà, đất công tại huyện nhằm đảm bảo thực hiện đúng phương án xử lý sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của UBND TP theo đúng Nghị định số 167 ngày 31/12/2017 của Chính phủ. Trong đó, cần sớm báo cáo đề xuất UBND TP về phương án xử lý phù hợp, tránh lãng phí đối với 371 địa chỉ nhà, đất đã tạm dừng đấu giá và các địa chỉ nhà, đất khác đang do Nhà nước trực tiếp quản lý hiện đang để trống; xử lý việc cho thuê đất nông nghiệp công ích không qua đấu thầu tại các xã và các trường hợp cho thuê khác theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Thành Phong giao Chánh Thanh tra TP.HCM chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước TP thu hồi số tiền hơn 19,890 tỷ đồng để nộp ngân sách Nhà nước, từ các cơ quan, tổ chức sau: Công ty Dịch vụ công ích huyện Củ Chi, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Củ Chi, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi, UBND huyện Củ Chi, UBND các xã có liên quan.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Chủ tịch UBND huyện Củ Chi tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm và khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các phòng, ban thuộc UBND huyện Củ Chi trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

HUYỀN TRÂM