BizLIVE -
Hải Phòng được thí điểm một số cơ chế, trong đó có tạo điều kiện để tăng thêm thu nhập cán bộ, công chức theo hiệu quả công việc…
Thu nhập cán bộ, công viên chức Hải Phòng có thể tăng thêm
Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết - Ảnh: Quochoi.vn
Thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 13/11, sau khi nghe giải trình, tiếp thu, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Hải Phòng.
Một điểm được chú ý trong Nghị quyết là cơ chế tạo điều kiện cho Hải Phòng cải cách tiền lương và thu nhập cho cán bộ, công viên chức.
Theo nghị quyết trên, về thu nhập của cán bộ, công viên chức thuộc TP.Hải Phòng quản lý, Thành phố thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.
Sau khi ngân sách Thành phố bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền, HĐND Thành phố được quyết định sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách Thành phố và cho phép ngân sách cấp dưới sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể do Thành phố quản lý theo hiệu quả công việc.
Mức tăng thêm nói trên không quá 0,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ hoặc mức lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo.
Mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của Thành phố do HĐND TP.Hải Phòng quy định.
Về tổ chức thực hiện, Chính phủ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này; sơ kết 03 năm việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2024; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2026.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng và đại biểu Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Về điều khoản thi hành, Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 và được thực hiện trong 05 năm.
Trường hợp có quy định khác nhau về cùng một vấn đề giữa nghị quyết này với luật, nghị quyết khác của Quốc hội thì áp dụng theo quy định của nghị quyết này.
Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành có quy định cơ chế, chính sách ưu đãi hoặc thuận lợi hơn nghị quyết này thì việc áp dụng do HĐND TP.Hải Phòng quyết định.

THẾ ANH