BizLIVE - Ngân sách 5 tháng đầu năm 2021 tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2020 nhờ nhiều khoản tăng vượt mức từ chứng khoán, bất động sản, sản xuất lắp ráp ô tô...
Như BizLIVE đã thông tin, Tổng cục Thống kê (GSO) mới đây đã công bố báo cáo chi tiết về Tình hình kinh tế – xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021, trong đó cập nhật một số thông tin về thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) ước tính tới 15/5.
Theo đó, từ đầu năm đến thời điểm 15/5/2021, NSNN hiện bội thu khoảng 82,2 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 19,7 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ tháng 4.
Sau thời điểm Tổng cục Thống kê (GSO) công bố những thông tin trên, Tổng cục Thuế cũng đã công bố những số liệu chi tiết hơn về tình hình thu chi ngân sách qua cơ quan thuế trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021.
Cụ thể, số thu ngân sách nhà nước tháng 5/2021 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 73.000 tỷ đồng, bằng 6,5% so với dự toán pháp lệnh, vượt 20,1% so với cùng kỳ năm 2020.
Trong đó, số thu từ dầu thô ước đạt 3.500 tỷ đồng, bằng 15,1% so với dự toán; thu nội địa ước đạt 69.500 tỷ đồng, bằng 6,4% so với dự toán pháp lệnh, vượt 16,7% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại, thu từ xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước ước đạt 53.600 tỷ đồng, bằng 6,1% so với dự toán, vượt 7,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Cũng trong tháng 5, số tiền thực hiện gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2021 theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ ước khoảng 10.500 tỷ đồng, bao gồm: thuế giá trị gia tăng khoảng 6.400 tỷ đồng; tiền thuê đất khoảng 4.100 tỷ đồng.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, số thu do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 562.360 tỷ đồng, bằng 50,4% so với dự toán pháp lệnh, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 15.956 tỷ đồng, bằng 68,8% so với dự toán, bằng 81,6% so với cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 546.404 tỷ đồng, bằng 50% so với dự toán pháp lệnh, vượt 13,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại, thu từ xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước ước đạt 437.566 tỷ đồng, bằng 49,6% so với dự toán pháp lệnh, vượt 18,4% so với cùng kỳ năm 2020.

NHIỀU KHOẢN THU TĂNG ĐỘT BIẾN

Lý giải về sự tăng thu của ngân sách trong 5 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế nhận định, nguyên nhân do tình hình kinh tế có xu hướng phục hồi từ cuối năm 2020, cùng với phát sinh các nguồn tăng thu khá từ các ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất lắp ráp ô tô... 

Thêm vào đó là có các nguồn thu đột biến từ hoạt động sáp nhập, hợp nhất, đánh giá lại tài sản khi góp vốn, chuyển nhượng vốn... đã góp phần tăng thu cho NSNN.
Về sự sụt giảm của khoản thu từ dầu thô, Tổng cục Thuế cũng cho biết, số thu 5 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ, bên cạnh nguyên nhân do sản lượng dầu thanh toán 5 tháng thấp hơn so với cùng kỳ, còn do cùng kỳ năm 2020 đã phát sinh một số khoản thu mà trong 5 tháng đầu năm 2021 không phát sinh như: thu từ kết dư chi phí của Liên doanh Vietsovpetro  là 2.724 tỷ đồng, thu từ chênh lệch quyết toán năm 2019 là 1.067 tỷ đồng.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh chứng khoán, theo Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm, có 480.490 tài khoản chứng khoán được mở mới, vượt 20% số lượng tài khoản mở mới trong cả năm 2020.

Trước đó, tổng số tài khoản trên thị trường cuối tháng 4 đã tăng hơn 13%, đạt 3,14 triệu tài khoản. Giá trị giao dịch bình quân mỗi ngày trong tháng 4 và 5 đạt khoảng 22.000 tỷ đồng/ngày, đóng góp rất lớn tiền thuế, phí cho ngân sách nhà nước.

Gần 2.700 tỷ đồng tăng thu qua thanh tra, kiểm tra

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt là hoạt động sản xuất, kinh doanh - 1.116.700 tỷ đồng dự toán thu NSNN năm 2021 Quốc hội đã giao cho cơ quan thuế được đánh giá khá một thách thức để hoàn thành.

Do đó, ngay từ đầu năm, cơ quan thuế cho biết đã đẩy mạnh việc triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp thu, tập trung kiểm tra, rà soát toàn bộ số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để xác định chính xác số doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh, số doanh nghiệp báo ngừng hoạt động.
Theo đó, trong 5 tháng đầu năm, toàn ngành thuế đã thực hiện 18.311 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 17,68% kế hoạch, bằng 120,51% so với cùng kỳ; kiểm tra được 187.439 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 114,48% so với cùng kỳ.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 11.709 tỷ đồng, bằng 56,46% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 2.699 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 402 tỷ đồng; giảm lỗ là 8.606 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.132 tỷ đồng, bằng 41,96% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra

TUẤN VIỆT