BizLIVE -
Tổng quan tình hình “sức khỏe” các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.
Chính phủ vừa gửi đến Quốc hội báo cáo về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc và việc quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp năm 2019.
Chính phủ cho biết, tính đến thời điểm kết thúc năm tài chính 2019, có 818 doanh nghiệp có vốn nhà nước, trong đó 491 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, 327 doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước.
Tổng vốn Nhà nước đang đầu tư tại 818 doanh nghiệp là 1.601.182 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện năm 2018. Trong đó doanh nghiệp nhà nước là 1.425.050 tỷ đồng và doanh nghiệp có vốn nhà nước là 177.132 tỷ đồng.
Tổng tài sản của các doanh nghiệp có vốn nhà nước đạt 3.806.789 tỷ đồng, tăng 3% so với thực hiện năm 2018.
Nợ phải thu khó đòi tăng cao
Như thường lệ, tình hình “sức khoẻ” của các TĐ, TCT đều được thể hiện riêng trong các báo cáo định kỳ gửi đến Quốc hội.
Kỳ này, về 76 TĐ, TCT nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con, Chính phủ cho biết tổng tài sản hiện có là 2.738.532 tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện năm 2018.
Báo cáo hợp nhất của các TĐ, TCT có tổng các khoản phải thu là 360.982 tỷ đồng, tăng 11% so với thực hiện năm 2018. Trong đó, nợ phải thu khó đòi là 18.251 tỷ đồng, tăng 25% so với thực hiện năm 2018, chiếm 5% tổng số nợ phải thu.
Đáng chú ý là theo báo cáo hợp nhất của các TĐ,TCT có tổng số nợ phải trả là 1.448.622 tỷ đồng, tương đương với thực hiện năm 2018, chiếm 53% tổng nguồn vốn của các TĐ, TCT. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2019 là 1,14 lần (công ty mẹ là 0,74 lần); có 15 công ty mẹ có tỷ lệ Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu lớn hơn 3 lần.
Nợ vay (vay ngắn hạn và dài hạn) từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng trong nước (NHTM & TCTD) của các TĐ, TCT là 429.153 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện năm 2018.
Một số công ty mẹ thực hiện huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, lũy kế giá trị trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành tính đến 31/12/2019 của các công ty mẹ là 2.696 tỷ đồng, bao gồm: Công ty mẹ - TĐ Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát hành 2.000 tỷ đồng; Công ty mẹ - TCT Đầu tư phát triển nhà và đô thị phát hành 447 tỷ đồng; Công ty mẹ -TCT Đông Bắc phát hành 249 tỷ đồng.
Báo cáo hợp nhất, nợ vay nước ngoài của các TĐ, TCT là 341.591 tỷ đồng (vay ngắn hạn là 5.694 tỷ đồng; vay dài hạn là 335.897 tỷ đồng), giảm 18% so với thực hiện năm 2018. Trong đó: vay lại vốn ODA của Chính phủ là 156.390 tỷ đồng; Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh là 146.243 tỷ đồng; Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả là 20.783 tỷ đồng, còn lại là các hình thức huy động khác.
Báo cáo của các công ty mẹ, nợ vay nước ngoài là 251.311 tỷ đồng, giảm 7% so với thực hiện năm 2018. Bao gồm: Công ty mẹ - TĐ Điện lực Việt Nam là 206.386 tỷ đồng; Công ty mẹ - TĐ Dầu khí quốc gia Việt Nam là 27.082 tỷ đồng; Công ty mẹ - TĐ Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam là 12.409 tỷ đồng; Công ty mẹ - Công ty TNHH MTV Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM là 2.219 tỷ đồng; Công ty mẹ - TCT Giấy Việt Nam là 2.182 tỷ đồng, Công ty mẹ - TCT Cấp nước Sài Gòn là 1.033 tỷ đồng; Công ty mẹ - TCT Hàng hải Việt Nam là 0,115 tỷ đồng.
Báo cáo hợp nhất, hệ số nợ tổng quát (tổng nợ phải trả/tổng nguồn vốn) bình quân năm 2019 là 0,53 lần (Công ty mẹ là 0,42 lần). Tỷ số này càng thấp thì doanh nghiệp có khả năng trả nợ cao.
Báo cáo của công ty mẹ, tổng nợ phải trả là 811.054 tỷ đồng, tương đương với thực hiện năm 2018. Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu bình quân năm 2019 là 0,73 lần.
Còn nhiều tđ, tct lỗ lũy kế
Báo cáo hợp nhất của các TĐ, TCT thể hiện tổng doanh thu đạt 1.519.646 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện năm 2018. Báo cáo của công ty mẹ, tổng doanh thu đạt 960.434 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện năm 2018.
Doanh thu lớn theo số liệu báo cáo hợp nhất tập trung chủ yếu ở khối TĐ, trong đó TĐ Điện lực Việt Nam đạt 399.508 tỷ đồng; TĐ  Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt  397.051 tỷ đồng; TĐ Viễn thông quân đội 145.265 tỷ đồng; TĐ Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 116.373 tỷ đồng...
Báo cáo hợp nhất của các TĐ, TCT cho thấy lãi phát sinh trước thuế đạt 147.519 tỷ đồng, giảm 3% so với thực hiện năm 2018, lãi phát sinh trước thuế đạt cao trên 5.000 tỷ đồng vẫn chủ yếu ở những tâp đoàn, tổng công ty có quy mô lớn.
Tỷ suất lãi phát sinh trước thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân của các tập đoàn, tổng công ty năm 2019 là 12%; tỷ suất Lãi phát sinh trước thuế/tổng tài sản là 5%.
Báo cáo hợp nhất có 12 TĐ, TCT còn lỗ lũy kế là 7.448,749 tỷ đồng và 6 công ty mẹ còn lỗ lũy kế là 2.819,607 tỷ đồng.
Năm 2019, tổng các khoản phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 241.260 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện năm 2018. Trong đó, số phát sinh phải nộp NSNN từ hoạt động sản xuất kinh doanh nội địa là 177.115 tỷ đồng, chiếm 69,3% tổng số phát sinh phải nộp NSNN; số phát sinh phải nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu là 9.657 tỷ đồng và số lợi nhuận phải nộp NSNN theo quy định là 54.488 tỷ đồng.

TRUNG CHÍNH