BizLIVE -
Đó là thông tin đáng chú ý tại báo cáo nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán Nhà nước, một trong các báo cáo được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 11, khai mạc sáng 24/3.
Nghiên cứu kiểm toán trách nhiệm kinh tế người đứng đầu
Trong nhiệm kỳ vừa qua, KTNN đã chuyển 20 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán sang cơ quan Cảnh sát điều tra (Ảnh minh họa)
5 năm, kiến nghị xử lý tài chính 353.733 tỷ đồng
Theo kết quả được nêu tại báo cáo, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) kiến nghị xử lý tài chính 353.733 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với giai đoạn 2011-2015 (101.037 tỷ đồng); trong đó số tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 63.449 tỷ đồng, giảm chi NSNN 91.113 tỷ đồng, kiến nghị khác 199.171 tỷ đồng.
Kết quả kiểm toán đã cung cấp cho Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan chức năng và đơn vị được kiểm toán nhiều kiến nghị có giá trị thực tiễn; đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về thông tin phục vụ hoạt động giám sát, hoàn thiện pháp luật và phê chuẩn quyết toán NSNN của Quốc hội và HĐND các cấp; công tác chỉ đạo điều hành, quản lý sử dụng tài chính, tài sản công của Chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các đơn vị được kiểm toán, góp phần làm lành mạnh và minh bạch hóa nền tài chính công, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.
Qua kiểm toán, nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính, tài sản công của các bộ, ngành, địa phương và đơn vị được kiểm toán đã được phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời.
Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc còn cho biết, để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí thông qua hoạt động kiểm toán, giai đoạn 2016-2021, Tổng KTNN đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác này.
Trong nhiệm kỳ, KTNN đã góp phần quan trọng vào việc phát hiện, phòng ngừa và xử lý tham nhũng. Cụ thể KTNN đã chuyển 20 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán sang cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật; 2 vụ việc đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra xử lý theo quy định.
So với nhiệm kỳ 2011-2015, số vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện chuyển sang cơ quan điều tra tăng 09 vụ việc, tương ứng tỷ lệ tăng 45%.
Về hạn chế, Tổng Kiểm toán nhìn nhận, hàng năm KTNN mới chỉ kiểm toán được số lượng hạn chế ngân sách các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức kinh tế của Nhà nước, trong khi đó theo Luật NSNN thì các đơn vị này đều phải được kiểm toán hàng năm. Tỷ trọng các cuộc kiểm toán hoạt động, kiểm toán CNTT, kiểm toán tài nguyên khoáng sản, kiểm toán môi trường... trong KHKT hàng năm còn chiếm tỷ trọng thấp.
Hạn chế tiếp theo là hiệu lực kiểm toán chưa cao, việc thực hiện kiến nghị kiểm toán, nhất là việc xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân đối với các sai phạm chưa đầy đủ, kịp thời và nghiêm minh, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị xử lý tài chính trong giai đoạn 2016-2020 cao nhất chỉ đạt 78,2%. Công tác phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng tốt nhưng công tác đấu tranh chống tham nhũng vẫn còn hạn chế cần khắc phục.
Tăng cường tính độc lập
Nêu phương hướng nhiệm kỳ tới, Tổng Kiểm toán cho biết sẽ nâng cao năng lực kiểm toán đối với quyết toán NSNN các bộ, cơ quan trung ương và quyết toán ngân sách địa phương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tăng cường các cuộc kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề, kiểm toán CNTT, kiểm toán môi trường.
Báo cáo cũng nêu rõ định hướng từng bước nghiên cứu kiểm toán trách nhiệm kinh tế người đứng đầu, kiểm toán đánh giá các cơ chế, chính sách vì mục tiêu phát triển bền vững; nâng cao chất lượng kiểm toán tài chính, thay đổi cách thức tiếp cận kiểm toán, tổ chức kiểm toán theo thông lệ quốc tế; tăng cường và phát huy hơn nữa tính độc lập của KTNN, bảo đảm hoạt động công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại.
Nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới, theo báo cáo còn là nâng cao chất lượng kiểm toán, ý kiến về dự toán NSNN; kịp thời đưa ra các phân tích, ý kiến cảnh báo, tư vấn ngay từ khâu lập dự toán phục vụ Quốc hội, Chính phủ trong công tác giám sát, quản lý, điều hành, đánh giá những kịch bản hoặc dự báo có thể xảy ra trong trung và dài hạn liên quan đến các chu kỳ phát triển của nền kinh tế.
Trong phương hướng 5 năm  tới còn có kiểm toán các chuyên đề lớn đối với việc quản lý, điều hành NSNN, những vấn đề dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, những vấn đề quan trọng của đất nước. Kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, cung cấp các thông tin tin cậy, trung thực, kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý và điều hành của Chính phủ; phục vụ tích cực cho hoạt động của Quốc hội về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

TRUNG CHÍNH