BizLIVE - HĐND tỉnh Quảng Trị vừa tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Chính, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/2/2020.
Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch tỉnh Quảng Trị
Ông Nguyễn Đức Chính.
Ngày 21/4, HĐND tỉnh Quảng Trị khoá VI, nhiệm kỳ 2016 - 2020 tổ chức Kỳ họp thứ 14 theo hình thức trực tuyến để kiện toàn công tác nhân sự.
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Trị đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Chính, nghỉ hưu theo chế độ từ 01/2/2020.
Ông Nguyễn Đức Chính sinh năm 1959, tốt nghiệp Cử nhân Ngữ văn, Luật và cao cấp chính trị. Ông từng có 15 năm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, từng là Đại biểu Quốc hội. Từ ngày 17/11/2014, ông Nguyễn Đức Chính, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.
HĐND tỉnh Quảng Trị cũng đã bầu ông Nguyễn Đăng Ánh, Phó Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách làm Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh thay ông Nguyễn Văn Phụng, hiện là Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Bầu ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Trưởng ban Pháp chế làm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh thay ông Nguyễn Văn Cầu, nghỉ hưu theo chế độ.

N. NGA