BizLIVE -
Hầu hết các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có thể không đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
Lợi nhuận 55 tập đoàn, tổng công ty nhà nước dự kiến giảm mạnh
Covid-19 là yếu tố tác động tiêu cực chính đối với hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung, trong đó có các tập đoàn và tổng công ty nhà nước (Ảnh minh họa).
Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội trước thềm kỳ họp khai mạc ngày 20/10 tới, trong đó có dự tính kết quả hoạt động các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước năm nay.
Theo dự tính này, lợi nhuận của khối doanh nghiệp lớn này dự kiến sẽ giảm mạnh so với năm trước, mà Covid-19 là một yếu tố ảnh hưởng lớn.
Đây cũng là dự tính tương đối, bởi tình hình dịch bệnh tại Việt Nam được kiểm soát tốt, nhưng tác động tiêu cực của nó còn phức tạp và kéo dài, nhất là trên thế giới. Trong khi đó, kinh tế Việt Nam có độ mở lớn và chịu ảnh hưởng nhiều bởi tác động và bối cảnh bên ngoài…
Báo cáo của Chính phủ nêu tổng thể về tình hình tài chính và hoạt động sản xuất, kinh doanh của 55 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, căn cứ báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2019.
Theo đó, tổng tài sản của khối này, theo số liệu báo cáo hợp nhất năm 2019 là 2.669.966 tỷ đồng (công ty mẹ là 1.862.059 tỷ đồng).
Vốn chủ sở hữu: Số liệu báo cáo hợp nhất năm 2019 là 1.247.187 tỷ đồng (công ty mẹ là 1.095.700 tỷ đồng).
Tổng doanh thu: Số liệu báo cáo hợp nhất năm 2019 là 1.471.757 tỷ đồng (công ty mẹ là 852.074 tỷ đồng).
Lợi nhuận trước thuế: Số liệu báo cáo hợp nhất năm 2019 là 144.412 tỷ đồng (công ty mẹ là 72.978 tỷ đồng).
Số phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước: Số liệu báo cáo hợp nhất năm 2019 là 182.272 tỷ đồng (công ty mẹ là 121.723 tỷ đồng).
Về kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020, 55 tập đoàn và tổng công ty nhà nước đã lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019 và dự toán ngân sách năm 2020 và gửi về Bộ Tài chính.
Theo đó, năm nay, về tổng doanh thu: Số liệu báo cáo hợp nhất năm 2020 dự kiến đạt 1.327.496 tỷ đồng (công ty mẹ dự kiến đạt 847.537 tỷ đồng).
Lợi nhuận kế toán trước thuế: Số liệu báo cáo hợp nhất năm 2020 dự kiến đạt 78.086 tỷ đồng (công ty mẹ dự kiến đạt 74.940 tỷ đồng).
Các khoản phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước: Số liệu báo cáo hợp nhất năm 2020 dự kiến đạt 157.273 tỷ đồng (công ty mẹ dự kiến đạt 95.508 tỷ đồng).
Những dữ liệu trên cho thấy, dự kiến năm nay các chỉ tiêu của khối này đều sụt giảm, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận dự kiến giảm mạnh với khoảng 46% so với năm 2019.
“Năm 2020, do bị ảnh hướng của dịch Covid-19 nên hầu hết các tập đoàn kinh tế, tổng công ty có thể không đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã đề ra và đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt”, báo cáo của Chính phủ cho biết.

TRUNG CHÍNH