BizLIVE - Ngày 31/01/2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

N. NGA