BizLIVE - Hơn 4,119 nghìn tỷ đồng vốn NSTW của năm 2017-2018 được Chính phủ quyết định kéo dài, chuyển sang giai đoạn 2021-2025, đồng thời yêu cầu giải ngân khối lượng trên đến hết 31/12/2022, nếu không sẽ bị hủy kế hoạch.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1535/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước (NSNN) giai đoạn 2021-2025.
Theo văn bản, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (các bộ, cơ quan Trung ương) và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (các địa phương) kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, Thủ tướng giao danh mục, mức vốn ngân sách Trung ương (NSTW) bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho từng dự án, nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý, cấp vốn điều lệ cho ngân hàng chính sách và các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách.

Kế hoạch đầu tư vốn NSTW cho dự án khởi công mới năm 2021 phải hoàn thành trước 30/9

Liên quan đến công tác giao kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2021, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương khẩn trương thực hiện giao kế hoạch này trước ngày 30/9/2021 cho các dự án khởi công mới. Lên nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch đã hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định. Điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2021 đối với các dự án chưa được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến theo quy định tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội.
Về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương căn cứ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025, danh mục dự án và mức vốn NSTW trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch này cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công chi tiết danh mục dự án và mức vốn NSTW bố trí cho từng dự án, nhiệm vụ theo quy định bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật về đầu tư công.
Các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương sử dụng, huy động các nguồn vốn khác để đầu tư hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án chưa bố trí đủ vốn NSTW trong tổng mức đầu tư được duyệt, chưa rõ cơ cấu nguồn vốn trong chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các dự án trọng điểm, có tính kết nối, liên vùng chưa bố trí vốn ngân sách địa phương.
Đáng chú ý, Chính phủ chỉ đạo không đề xuất bổ sung thêm vốn NSTW ngoài số vốn NSTW đã được giao cho bộ, cơ quan Trung ương, địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đầu tư cho các dự án này.
Kiên quyết xóa bỏ “cơ chế xin cho”, chống tiêu cực, tham nhũng...
Về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo HĐND cùng cấp phân bổ và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn cân đối NSĐP bảo đảm 5 nguyên tắc, tiêu chí sau:

Thứ nhất, việc phân bổ vốn phải phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển tại Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 của quốc gia, ngành, lĩnh vực địa phương; quy hoạch tỉnh, vùng, ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ 2, việc phân bổ vốn phải bảo đảm tuân thủ các quy định, nguyên tắc, thứ tự ưu tiên của Luật Đầu tư công, Luật NSNN, Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan.

Thứ 3, bám sát mục tiêu cơ cấu lại đầu tư công, huy động tối đa nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước, thực hiện hiệu quả Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; cơ cấu lại nền kinh tế, các đột phá chiến lược; bố trí vốn tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, khắc phục triệt để tình trạng phân tán, dàn trải, kéo dài; giảm tối đa các dự án khởi công mới và kiểm soát chặt chẽ thời gian bố trí vốn hoàn thành dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Thứ 4, quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; đẩy mạnh phân cấp trong quản lý đầu tư công, tập trung đầu tư các nhiệm vụ, chương trình, dự án thuộc ngành, lĩnh vực ưu tiên; tuân thủ thứ tự bố trí vốn theo quy định của pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan; kiên quyết xóa bỏ “cơ chế xin cho”, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm và thực hiện phương châm “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”.

Thứ 5, các địa phương được bố trí vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 phải cam kết bố trí phần vốn còn thiếu từ nguồn NSĐP và các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành dự án đúng tiến độ. Trong trường hợp điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án so với tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư trung hạn, địa phương phải tự cân đối vốn để hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Hơn 4,1 nghìn tỷ đồng vốn NSTW năm 2017-2018 được kéo dài, chuyển sang giai đoạn 2021-2025
Đáng chú ý, cũng theo Quyết định 1535/QĐ-TTg, Chính phủ thông báo danh mục dự án được kéo dài của kế hoạch đầu tư vốn NSTTW năm 2017-2018 chuyển sang giai đoạn 2021-2025 với tổng số vốn là hơn 4,119 nghìn tỷ đồng.
Thời gian thực hiện và giải ngân số vốn trên đến hết ngày 31/12/2022. Nếu quá thời hạn trên không thể giải ngân hết, Chính phủ yêu cầu thực hiện hủy kế hoạch và dự toán theo quy định.
Đồng thời, Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thanh toán kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2017-2018 của các dự án này.
Như BizLIVE đã thông tin, ngày 28/7, tại Kỳ họp thứ nhất, khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, với 94,99% tổng số đại biểu tán thành.
Theo đó, tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn NSNN được Quốc hội duyệt cho giai đoạn 2021-2025 là 2,87 triệu tỷ đồng, bao gồm: Vốn NSTW 1,5 triệu tỷ đồng. Vốn cân đối NSĐP 1,37 triệu tỷ đồng.
Đáng chú ý, Quốc hội quyết nghị bố trí 100.000 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025 để thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 50.000 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 30.000 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 20.000 tỷ đồng...

TUẤN VIỆT