BizLIVE - Theo tờ trình của Chính phủ, dự toán chi NSNN năm 2019 đạt 1.633.300 tỷ đồng, quyết toán 1.526.892,949 tỷ đồng, bằng 93,5% so với dự toán, giảm 106.407,051 tỷ đồng.
Ngày 22/7/2021, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã có phần trình bày Tờ trình của Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019.
Bội chi NSNN hơn 161 nghìn tỷ đồng, bằng 2,67% GDP

Theo báo cáo của Chính phủ, dự toán thu NSNN năm 2019 là 1.411.300 tỷ đồng, quyết toán 1.553.611,589 tỷ đồng, tăng 10,1% (142.311,589 tỷ đồng) so với dự toán.

Trong đó, nguyên nhân chủ yếu do tăng thu từ các khoản thu về nhà, đất, thu khác ngân sách, thuế xuất nhập khẩu và thu từ dầu thô; ngân sách Trung ương (gồm cả nguồn viện trợ) tăng 33.450,42 tỷ đồng, ngân sách địa phương tăng 108.861,169 tỷ đồng.

Về dự toán chi NSNN, năm 2019, dự toán chi đạt 1.633.300 tỷ đồng, quyết toán 1.526.892,949 tỷ đồng, bằng 93,5% (giảm 106.407,051 tỷ đồng) so với dự toán. Phần giảm chủ yếu do một số khoản chi triển khai chậm nên bị hủy dự toán hoặc chuyển nguồn sang năm sau chi tiếp theo quy định của Luật NSNN.

Trong đó, quyết toán chi ngân sách Trung ương là 586.806,247 tỷ đồng, thấp hơn 11,7% so với dự toán; quyết toán chi ngân sách địa phương là 940.086,702 tỷ đồng, thấp hơn 3,0% so với dự toán.

Chính phủ đánh giá các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã thực hiện chi ngân sách bám sát mục tiêu, dự toán được giao, ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

  Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo trước Quốc hội về về quyết toán NSNN năm 2019.

Trên cơ sở các nội dung đã báo cáo, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2019.

Cụ thể, tổng số thu cân đối NSNN là 2.139.639,446 tỷ đồng. Trong đó, số thu NSNN theo dự toán là 1.553.611,589 tỷ đồng, thu chuyển nguồn năm 2018 sang năm 2019 là 434.356,624 tỷ đồng, thu từ kết dư năm 2018 là 150.570,478 tỷ đồng và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN là 1.100,755 tỷ đồng.

Tổng số chi cân đối NSNN là 2.119.541,763 tỷ đồng, trong đó chi NSNN theo dự toán là 1.526.892,949 tỷ đồng, chi chuyển nguồn sang năm 2020 là 592.648,814 tỷ đồng.

Với thu chi trên, bội chi NSNN trong năm đạt 161.490,730 tỷ đồng, bằng 2,67% GDP (không bao gồm kết dư NSĐP 177.193,703 tỷ đồng).

Tại Nghị quyết số 70/2018/QH14, mức bội chi NSNN được quyết định là 222.000 tỷ đồng, bằng 3,6% GDP. Như vậy, phần quyết toán số bội chi NSNN đã giảm 60.509,27 tỷ đồng (1% GDP) so với dự toán Quốc hội quyết định.
Trong đó, NSĐP quyết toán không bội chi, giảm so với dự toán 12.500 tỷ đồng; NSTW quyết toán 161.490,73 tỷ đồng, bằng 77,1% dự toán, giảm 48.009.27 tỷ đồng; giảm 0,8% GDP so với dự toán Quốc hội quyết định.
Về nguồn bù đắp bội chi của NSTW, báo cáo của Chính phủ nêu rõ: Vay trong nước 123.312,361 tỷ đồng; vay ngoài nước 38.178,369 tỷ đồng. Các khoản vay đa dạng về kỳ hạn nợ, nâng kỳ hạn trái phiếu Chính phủ vay trong nước, nhờ đó kỳ hạn vay bình quân năm 2019 đã được kéo dài.
Cơ cấu thu NSNN chưa bền vững, chi thường xuyên vẫn chiếm tỷ trọng cao

Trình bày Báo cáo thẩm tra quyết toán NSNN năm 2019, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường nhận định, thu NSNN năm 2019 vượt dự toán 10,1% thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện quản lý thu, cải cách hành chính trong quản lý thuế.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Phú Cường. QH

Tuy nhiên, số tăng thu 2019 chủ yếu từ đất, tài nguyên và từ thu hồi vốn của nhà nước… thể hiện cơ cấu thu chưa bền vững, phụ thuộc nhiều các yếu tố thiếu ổn định, không thường xuyên. Hạn chế này diễn ra trong cả giai đoạn 2015-2019 nên cần xác định nguyên nhân, trách nhiệm để khắc phục trong giai đoạn tới.

Cùng với đó, Ủy ban Tài chính, Ngân sách đánh giá, chi NSNN vẫn còn những tồn tại, bất cập. Trong đó, chi thường xuyên hiện vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi NSNN. Cụ thể, chi thường xuyên trong tổng chi NSNN bằng 65,2% tổng quyết toán chi NSNN, cao hơn mục tiêu đề ra là dưới 64%.

Chi thường xuyên chiếm tỷ trọng cao ngoài nguyên nhân khách quan do chi cho các chính sách xã hội lớn còn do tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy chưa đáp ứng yêu cầu; cơ chế chính sách và triển khai thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập còn bất cập, vướng mắc.

Ngoài ra, vẫn còn tình trạng chi NSNN chưa đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chưa được khắc phục triệt để nên Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý giảm chi NSNN 13.247 tỷ đồng, Kho bạc nhà nước cũng từ chối thanh toán 68,3 tỷ đồng các khoản không đúng chế độ.

Ủy ban Tài chính, Ngân sách đánh giá tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 còn chậm, trong đó chi đầu tư phát triển NSTW chỉ đạt 60% so với dự toán. Bên cạnh đó, các sai phạm trong hoạt động xây dựng và quản lý vốn đầu tư vẫn khá phổ biến, xảy ra ở hầu hết các khâu của quá trình đầu tư nên qua kiểm toán, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị giảm chi đầu tư 3.931 tỷ đồng…

Để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng NSNN, Chủ nhiệm Nguyễn Phú Cường đề nghị Chính phủ có giải pháp nâng cao tỷ lệ thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, xử lý dứt điểm các kiến nghị chưa được thực hiện từ năm 2018 về trước; xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân chưa hoặc không thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN so với quy định hiện hành để có thể trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán NSNN năm hiện hành vào kỳ họp cuối năm tiếp theo, bảo đảm thực hiện tốt vai trò, ý nghĩa của công tác quyết toán.

TUẤN VIỆT