BizLIVE - Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022 được Chính phủ ban hành xác định ưu tiên bố trí kinh phí cho những lĩnh vực quan trọng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đặc biệt khó khăn, còn khó khăn, biên giới, hải đảo.
Chi thường xuyên NSNN năm 2022 ưu tiên vùng dân tộc thiểu số, miền núi đặc biệt khó khăn
Ảnh minh họa.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2022.
Theo Quyết định này, việc xây dựng hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyênNSNN phải góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cả nước; ưu tiên bố trí kinh phí cho những lĩnh vực quan trọng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đặc biệt khó khăn, còn khó khăn, biên giới, hải đảo.
KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA, HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC XÃ HỘI
Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg nêu rõ việc phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN phải phù hợp với khả năng cân đối ngân sách Nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính-ngân sách Nhà nước 3 năm giai đoạn 2022-2024, kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2021-2025. Ưu tiên nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội.

Thúc đẩy từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN, phấn đấu giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, góp phần cơ cấu ngân sách Nhà nước, sắp xếp bộ máy quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, tinh giản biên chế, thực hiện cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội của Đảng và Nhà nước, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính nâng cao chất lượng dịch vụ công, sử dụng hiệu quả NSNN; góp phần đổi mới quản lý tài chính đối với khu vực sự nghiệp công để giảm mức hỗ trợ trực tiếp cho đơn vị sự nghiệp công lập,

Bên cạnh tăng nguồn bảo đảm chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách tiếp cận các dịch vụ sự nghiệp công, Nghị quyết cũng khuyến khích xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển kinh tế-xã hội.

TIÊU CHÍ PHÂN BỔ CẦN RÕ RÀNG, DỄ HIỂU, CÔNG BẰNG VÀ MINH BẠCH 
Quyết định của Chính phủ xác định tiêu chí phân bổ ngân sách phải rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, kiểm tra và giám sát; bảo đảm công bằng, công khai và minh bạch; từng bước phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tăng cường tính chủ động, gắn với chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính sách NSNN. Đưa tối đa các khoản chi thường xuyên vào định mức chi quản lý hành chính của các bộ, cơ quan Trung ương với yêu cầu triệt để tiết kiệm; giảm các khoản chi hội nghị, hội thảo, các đoàn đi công tác nước ngoài; ưu tiên mức phân bổ kinh phí cho các khối cơ quan tư pháp, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ.

Quyết định nêu rõ, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tuân thủ thêm một số nguyên tắc, tiêu chí. Trong đó, tiêu chí dân số là tiêu chí chính chia theo bốn vùng; kết hợp các tiêu chí bổ sung phù hợp với thực tế và đặc thù từng địa phương.

Định mức phân bổ của ngân sách địa phương được xây dựng cho các lĩnh vực chi theo quy định của Luật NSNN, bảo đảm chi lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ và mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng, hoạt động của cơ quan quản lý hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách được Nhà nước ban hành đến thời điểm Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết (chưa bao gồm kinh phí phát sinh tăng thêm theo quy định).

QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CỤ THỂ THEO BIÊN CHẾ

Cùng với tiêu chí, Quyết định 30/2021/QĐ-TTg cũng quy định cụ thể định mức phân bổ dự toán chi quản lý Nhà nước đối với khối các cơ quan Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ; các bộ, cơ quan Trung ương...

Theo đó, áp dụng định mức chung phân bổ theo biên chế đối với khối các cơ quan Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ với định mức 72 triệu đồng/biên chế.
Cùng với đó, áp dụng định mức theo phương pháp lũy thoái đối với các bộ, cơ quan Trung ương còn lại: số biên chế do cơ quan có thẩm quyền giao cho từng bộ, cơ quan Trung ương được chia thành các bậc khác nhau với quy mô biên chế của bậc đầu tiên là 100 biên chế trở xuống.
Cụ thể, từ 100 biên chế trở xuống: định mức phân bổ 70 triệu đồng/biên chế; từ biên chế thứ 101 đến 500: định mức phân bổ 65 triệu đồng/biên chế; từ biên chế thứ 501 đến 1.000: định mức phân bổ 61 triệu đồng/biên chế; từ biên chế thứ 1.001 trở lên: định mức phân bổ 57 triệu đồng/biên chế.

Định mức phân bổ theo tiêu chí biên chế quy định nêu trên đã bao gồm: các khoản chi thường xuyên phục vụ hoạt động bộ máy các cơ quan: khen thưởng theo chế độ, phúc lợi tập thể thông tin, tuyên truyền, liên lạc; công tác phí, hội nghị, tổng kết đoàn ra, đoàn vào, vật tư văn phòng, thanh toán dịch vụ công cộng, vận hành trụ sở cơ quan, chi hỗ trợ hoạt động cho công tác Đảng, đoàn thể trong cơ quan; chi tiền lương, tiền công lao động và chi hoạt động cho các đối tượng hợp đồng lao động làm công việc thừa hành phục vụ theo quy định.

Theo báo cáo về dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trong lĩnh vực tài chính – NSNN của Bộ Tài chính, tổng chi cân đối NSNN năm 2022 là 1.784,6 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, tỷ trọng chi đầu tư phát triển chiếm gần 29%, tỷ trọng chi thường xuyên dưới 63% tổng chi NSNN. Mức bội chi NSNN năm 2022 là 372,9 nghìn tỷ đồng, tương ứng khoảng 4% GDP, bằng với tỷ lệ bội chi năm 2021.

Ngày 10/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022.
Theo Nghị quyết, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện như sau:

- Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ thêm 80%; các thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ được phân bổ thêm 70%; các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Thừa Thiên Huế được phân bổ thêm 45%.

- Các tỉnh còn lại có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương từ 40% trở lên được phân bổ thêm 60%; các tỉnh có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương từ 15% đến dưới 40% được phân bổ thêm 50%; các tỉnh có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương còn lại được phân bổ thêm 40%.

- Dự phòng ngân sách địa phương của từng địa phương là 2% tổng chi ngân sách địa phương.

TUẤN VIỆT