BizLIVE - Theo dự thảo thông tư đang được Bộ Tài chính xây dựng, cá nhân tham gia vận động, tiếp nhận từ thiện cần tuân thủ việc ghi chép sổ sách, lập bảng tổng hợp số liệu và có báo cáo công khai.
Sau những ồn ào của một số hoạt động từ thiện, đặc biệt từ giới nghệ sỹ Việt thời gian gần đây, Chính phủ đã liên tục có những động thái siết chặt những quy định pháp luật để hướng tới sự minh bạch trong hoạt động này.
Tiếp sau Nghị định 93/2021/NĐ-CP ban hành ngày 27/10 vừa qua, thay thế cho Nghị định 64/2008 với những quy định chặt chẽ hơn về hoạt động từ thiện của cá nhân, Bộ Tài chính đã tiếp tục xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện, trong đó có những quy định dự kiến và hướng dẫn cụ thể.
Theo đó, tại Mục III dự thảo, Quy định về kế toán đối với cá nhân tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp... từ thiện, Bộ Tài chính đã đưa ra 3 yêu cầu cụ thể gồm: Mở sổ ghi chép; Lập báo cáo và công khai số liệuLưu trữ tài liệu.
Việc ghi chép sổ sách phải thực hiện ngay từ khi bắt đầu hoạt động từ thiện

Đầu tiên, dự thảo đưa ra yêu cầu cá nhân làm từ thiện phải mở sổ sách để ghi chép các khoản đã tiếp nhận của các nhà tài trợ; các khoản đã phân phối và sử dụng từ nguồn đóng góp tự nguyện để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện một cách chính xác, trung thực, đảm bảo công khai, minh bạch.

Việc ghi chép sổ sách phải thực hiện ngay khi bắt đầu thực hiện các hoạt động vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện. Số liệu ghi chép phải liên tục theo trình tự thời gian và phản ánh đầy đủ các thông tin theo yêu cầu công khai số liệu.

Kết thúc đợt động vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện, cá nhân phải thực hiện chốt sổ, theo đó cộng toàn bộ số liệu thu, chi và tính ra số tồn chưa sử dụng để lập báo cáo và công khai số liệu theo quy định của pháp luật.  

Đối với trường hợp tiếp nhận tài trợ bằng tiền, cá nhân người vận động phải mở riêng tài khoản cho mục đích xã hội, từ thiện tại ngân hàng theo quy định, không được nhận tiền tài trợ cho mục đích xã hội, từ thiện vào chung tài khoản sử dụng chi tiêu cá nhân của người vận động

Trong trường hợp tiếp nhận tài trợ bằng tiền mặt, cá nhân tiếp nhận viện trợ có trách nhiệm bảo quản an toàn tiền mặt nhận tài trợ; trường hợp chưa sử dụng có thể đem gửi vào tài khoản được mở riêng cho mục đích xã hội, từ thiện tại ngân hàng.

Với trường hợp tiếp nhận tài trợ bằng ngoại tệ để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện trong nước, cá nhân tiếp nhận viện trợ bán ngoại tệ cho ngân hàng thương mại và quản lý, sử dụng tiền Việt Nam để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện theo quy định.

Phải lập Bảng tổng hợp ghi chép số liệu theo quy định

Bên cạnh đó, cá nhân hoạt động kêu gọi từ thiện phải thực hiện Lập Bảng tổng hợp ghi chép số liệu để ghi chép các khoản đã tiếp nhận tài trợ bằng tiền của các nhà tài trợ theo thời gian đóng góp thực tế.

Theo đó, bao gồm: thông tin của nhà tài trợ (như tên, địa chỉ,… ); số tiền đóng góp; hình thức đóng góp bao gồm đóng góp vào tài khoản tại ngân hàng, đóng góp bằng tiền mặt (trong đó chi tiết tiền Việt Nam, ngoại tệ); thời gian nhận đóng góp (trường hợp nhận đóng góp qua tài khoản ngân hàng, ghi theo ngày trên báo có của ngân hàng); địa chỉ nhận hỗ trợ (nếu nhà tài trợ chỉ định địa chỉ nhận hỗ trợ) và thông tin cần thiết khác (nếu có) theo mẫu “Bảng tổng hợp số liệu nhận vận động tài trợ bằng tiền” được quy định tại Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư này.

“Bảng tổng hợp số liệu nhận vận động tài trợ bằng tiền”  đối với hoạt động từ thiện của cá nhân

Ngoài ra, trong trường hợp tiếp nhận tài trợ bằng hiện vật, cá nhân người vận động phải chịu trách nhiệm bảo quản an toàn, phân phối kịp thời số hiện vật đến các địa chỉ cần hỗ trợ.

Đồng thời mở riêng “Bảng tổng hợp số liệu nhận vận động tài trợ bằng hiện vật”, trong đó ghi chép đầy đủ số hiện vật nhận tài trợ bao gồm ngày nhận, tên và địa chỉ người đóng góp, loại hiện vật, số lượng nhận, địa chỉ hỗ trợ chỉ định sẵn theo quy định.

Riêng đối với các khoản chi tiền để mua sắm hàng hóa, hiện vật mang đi tài trợ hoặc mua sắm vật tư,… chi trả cho việc xây dựng, sửa chữa công trình, phải có đầy đủ các hóa đơn, chứng từ mua bán hợp lệ, hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Phải lập báo cáo và công khai số liệu

Tại Điều 11, dự thảo yêu cầu cá nhân tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện khi kết thúc mỗi đợt vận động phải lập báo cáo thu, chi và công khai số liệu theo quy định của Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ.

Theo đó, mẫu báo cáo quyết toán đợt vận động xã hội, từ thiện áp dụng cho cá nhân người vận động thực hiện theo mẫu số B08CN/XH-TT, được quy định cụ thể tại Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư này. 

Ngoài ra, về lưu trữ tài liệu, dự thảo yêu cầu các cá nhân tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện phải chịu trách nhiệm lưu trữ các tài liệu lập kể trên và tài liệu khác có liên quan để đảm bảo công khai đầy đủ các thông tin theo quy định của pháp luật.

TUẤN VIỆT