BizLIVE - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ra công văn hỏa tốc đôn đốc các bộ, ngành, địa phương nộp báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 với hạn chót trước 30/4.
30/4 là hạn chót báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025
Ảnh minh họa.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn hỏa tốc gửi các bộ ngành, địa phương nhằm đôn đốc báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để kịp tiến độ báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 5 và báo cáo Bộ Chính trị vào đầu tháng 6.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện các nội dung theo yêu cầu tại các Văn bản số 419/TTg-KTTH, 32/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; hoàn thiện báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 gửi về Bộ theo đúng tiến độ quy định tại các văn bản của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, trước ngày 30/4/2021, các đơn vị phải gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 theo các nội dung quy định tại Điều 49 Luật Đầu tư công để thẩm định.

Trước ngày 13/5/2021, các đơn vị phải gửi báo cáo kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 theo các nội dung quy định tại Điều 49 Luật Đầu tư công, trong đó các nội dung về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng thời, các đơn vị liên quan cần hoàn thành báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025 (nếu có), gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/5/2021 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Quốc hội theo quy định tại Điều 59 Luật Đầu tư công.
GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG GẶP KHÓ
Như BizLIVE đã thông tin, báo cáo mới đây về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) cho thấy một số thông tin kém tích cực về tình hình giải ngân vốn đầu tư công lũy kế 2 tháng và ước thực hiện 3 tháng năm 2021.
Cụ thể, báo cáo của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ cho biết, tỷ lệ giải ngân 3 tháng đầu năm vẫn đạt thấp. Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/3/2021 là hơn 60.749 tỷ đồng, đạt 11,95% kế hoạch (508.258,88 tỷ đồng) và đạt 13,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (461.300 tỷ đồng).
Trong đó, đáng lưu tâm là vốn nước ngoài vẫn gần như chưa được giải ngân. Cụ thể là ước tỷ lệ giải ngân sau 3 tháng mới chỉ đạt 0,66%. Ngoài ra, vẫn còn tới 31 bộ, cơ quan trung ương chưa giải ngân kế hoạch vốn.
Do đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, đồng thời tạo ra năng lực sản xuất mới, thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị các bộ ngành, địa phương khẩn trương báo cáo kết quả phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021, chi tiết cho các dự án đủ điều kiện giao vốn. Đồng thời, báo cáo số vốn ngân sách nhà nước đến nay chưa phân bổ chi tiết cho dự án, lý do chưa phân bổ.
Theo Bộ Tài chính, tổng kế hoạch đầu tư vốn NSNN được Quốc hội giao cho các địa phương  trong năm 2021 là 369.413,166 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương là 255.300 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ địa phương đầu tư theo ngành lĩnh vực 98.113,166 tỷ đồng; vốn chương trình mục tiêu quốc gia 16.000 tỷ đồng.
Tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 về giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã phân bổ tổng số vốn là 353.413,166 tỷ đồng (phân bổ toàn bộ vốn ngân sách địa phương và vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành lĩnh vực) cho 63 địa phương, đồng thời giao các địa phương phân bổ chi tiết danh mục và mức vốn của từng dự án.

TUẤN VIỆT