BizLIVE - Tính đến 15/12, tổng thu ngân sách nhà nước đã đạt hơn 1,41 triệu tỷ đồng, bằng 100,2% dự toán năm; chi ngân sách nhà nước đạt hơn 1,31 triệu tỷ đồng, bằng 80,6% dự toán năm.
Thu ngân sách nhà nước năm 2019 đạt hơn 1,41 triệu tỷ đồng
Ảnh minh họa.

Theo thông tin Tổng cục Thống kê vừa công bố, tính đến ngày 15/12, thu ngân sách nhà nước năm 2019 đã đạt dự toán năm. Trong đó nhiều khoản thu đạt trên 90% và vượt mức dự toán. Chi ngân sách năm 2019 đáp ứng các nhiệm vụ đầu tư phát triển, chi trả nợ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hoạt động của bộ máy nhà nước.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12 ước tính đạt 1.414,3 nghìn tỷ đồng, bằng 100,2% dự toán năm, trong đó thu nội địa 1.146,2 nghìn tỷ đồng, bằng 97,7%; thu từ dầu thô 53,3 nghìn tỷ đồng, bằng 119,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 210,2 nghìn tỷ đồng, bằng 111,1%.

Tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12 ước tính đạt 1.316,4 nghìn tỷ đồng, bằng 80,6% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 927,9 nghìn tỷ đồng, bằng 92,8%; chi đầu tư phát triển 246,7 nghìn tỷ đồng, bằng 57,5%; chi trả nợ lãi 99,3 nghìn tỷ đồng, bằng 79,5%.

Trước đó, theo dự toán cân đối ngân sách nhà nước Chính phủ trình Quốc hội, năm 2019, dự toán tổng thu cân đối ngân sách là hơn 1.411 nghìn tỷ đồng. Trong đó thu nội địa là hơn 1.173 nghìn tỷ đồng; chi cân đối ngân sách hơn 1.633 tỷ đồng, bội chi ngân sách 222 nghìn tỷ đồng.

TUẤN VIỆT