BizLIVE - Năm 2019, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tăng 10,2% so với năm 2018; vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tăng thấp nhất giai đoạn 2016-2019.
Tăng trưởng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước xuống thấp nhất nhiều năm
Ảnh minh họa.
Theo thông tin Tổng cục Thống kê vừa công bố, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội năm 2019 có mức tăng 10,2% so với năm 2018. Trong đó, khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng mạnh với 17,3%, đạt tỷ trọng trong tổng vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay (46%).

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục giữ đà phát triển, số vốn thực hiện cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Riêng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước chưa cải thiện nhiều, chỉ đạt 89,5% kế hoạch năm, tăng 5,8% so với năm trước, mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2016-2019.
Cụ thể, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý IV/2019 theo giá hiện hành ước tính đạt 669,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó vốn khu vực nhà nước chỉ tăng 2,3%; khu vực ngoài nhà nước tăng 18,3%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 6,7%.
Ước tính cả năm 2019, khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 942,5 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng vốn đầu tư (46%) và đạt tốc độ tăng vốn cao nhất 17,3% so với năm2018. Vốn khu vực nhà nước đạt 634,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 31% và tăng 2,6%. Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 469,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 23% và tăng 7,9%.
Riêng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước chưa cải thiện nhiều, đạt mức tăng thấp nhất trong các năm giai đoạn 2016-2019.
Cụ thể, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2019 chỉ tăng 5,8%, trong khi đó giai đoạn 2016-2018 có mức tăng lần lượt là 16,1%; 6,6% và 12,2%.
Cụ thể, trong vốn đầu tư của khu vực nhà nước, vốn từ ngân sách nhà nước thực hiện năm 2019 ước tính đạt 342,9 nghìn tỷ đồng, bằng 89,5% kế hoạch năm và tăng 5,8% so với năm trước (năm 2018 bằng 92,1% và tăng 12,2%).
Theo thống kê, vốn trung ương quản lý đạt 51,9 nghìn tỷ đồng, bằng 85,3% kế hoạch năm và giảm 12% so với năm trước; vốn địa phương quản lý đạt 291 nghìn tỷ đồng, bằng 90,3% kế hoạch năm và tăng 9,8% so với năm trước. Trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 196,8 nghìn tỷ đồng, bằng 86,8% kế hoạch năm và tăng 7%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 79,3 nghìn tỷ đồng, bằng 97,4% và tăng 15,2%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 14,9 nghìn tỷ đồng, bằng 105,1% và tăng 20,4%.

TUẤN VIỆT