BizLIVE - CTCK MB (MBS) đã đạt mức lợi nhuận sau thuế 132,1 tỷ đồng trong quý 2/2021. Công ty sau khi tăng vốn đã giảm tỷ lệ cho vay trên vốn chủ sỡ hữu xuống 178%.
MBS: Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2021 tăng hơn 2 lần, cho vay margin đạt gần 5.500 tỷ đồng
Doanh thu hoạt động của MBS trong quý 2/2021 tăng hơn 2 lần lên 643,2 tỷ đồng. Các nguồn thu chính của MBS là môi giới, đầu tư và cho vay margin. Hoạt động cho môi giới tăng 175% lên 222,1 tỷ đồng trong khi lãi từ các tài sản tài chính FVTPL tăng 336% lên 221,7 tỷ đồng trong khi lãi margin tăng gấp đôi lên 141,8 tỷ đồng.
Chi phí hoạt động của MBS cũng tăng 239% lên 334,1 tỷ đồng với 2 chi phí chủ yếu là lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL và chi phí môi giới. Dựa trên chi phí môi giới trên doanh thu môi giới, có thể thấy rằng MBS vẫn là công ty có chính sách chi trả hoa hồng cao cho môi giới.
Các chi phí tài chính và chi phí quản lý công ty chứng khoán của MBS cũng tăng mạnh trong quý 2 so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế của MBS trong quý 2/2021 tăng 63% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, LNST đạt 232,1 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần cùng kỳ.
Hiện dư nợ cho vay margin của MBS là 5.442,55 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm. Trong quý 2, MBS đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên thêm hơn 1.000 tỷ đồng nên tỷ lệ cho vay trên chủ sở hữu đã giảm từ mức 200% của đầu năm xuống 178%.

MAI HƯƠNG