BizLIVE - Giai đoạn 2014-2019, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt 219.565 tỷ đồng, với tổng số tiền đã giải ngân đạt 336.944 tỷ đồng cho trên 12 triệu lượt hộ vay.
Giải ngân gần 337.000 tỷ vốn chính sách xã hội cho hơn 12 triệu lượt hộ vay
Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về tín dụng chính sách xã hội diễn ra sáng 15/7.
Sáng 15/7, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội và các bộ, ngành, tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về tín dụng chính sách xã hội.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: nhờ những chủ trương và chính sách đúng đắn của Đảng đối với các đối tượng chính sách trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo ở nước ta trong thời gian qua đạt được những kết quả nổi bật.
Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm xuống chỉ còn dưới 3% vào năm 2020; Việt Nam đã sớm hoàn thành các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, trở thành hình mẫu cho các quốc gia đang phát triển về xóa đói giảm nghèo.
Trong số các chính sách phát triển kinh tế xã hội được triển khai trong thời gian qua, tín dụng chính sách xã hội là một điểm sáng, được đánh giá là giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.
Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và thông qua đó tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách.
Theo đó, báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về tín dụng chính sách xã hội nêu rõ, trong 5 năm qua, vốn tín dụng chính sách xã hội đã đến 100% xã, phường, thị trấn trên toàn quốc; tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 226.560 tỷ đồng, tăng hơn 91 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2014.
Nguồn vốn ngân sách các địa phương ủy thác để cho vay tăng 15.697 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 31,3%, tăng gấp 4,1 lần so với giai đoạn trước khi có Chỉ thị 40, đưa tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương đạt 19.505 tỷ đồng; huy động vốn của xã hội đạt hơn 31.500 tỷ đồng, tăng hơn 25.000 tỷ đồng so với cuối năm 2014.
Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt 219.565 tỷ đồng, tăng 90.109 tỷ đồng (tương ứng 69,6%) so với từ khi có Chỉ thị, với tổng số tiền đã giải ngân đạt 336.944 tỷ đồng cho trên 12 triệu lượt hộ được vay vốn, trong đó có hơn 2,1 triệu lượt hộ đã thoát nghèo một cách bền vững.
Nguồn vốn này cũng đã xây dựng trên 7,3 triệu công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng gần 142 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và đối tượng chính sách…; gần 346 nghìn lượt học sinh sinh viên được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để tiếp tục học tập vươn lên trong cuộc sống; hơn 1,3 triệu lượt người được vay vốn để tạo công ăn việc làm cũng như 24 nghìn lượt người được vay vốn đi xuất khẩu lao động…
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư
Hoan nghênh những kết quả đã đạt được, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho biết, vốn tín dụng chính sách xã hội đã được triển khai khá sâu rộng đến các xã, phường, thị trấn trên toàn quốc. Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách, nguồn vốn ngân sách của địa phương uỷ thác, nguồn vốn huy động xã hội đã đạt được mức tăng trưởng cao hơn nhiều so với trước khi có Chỉ thị 40.
Chính sách tín dụng xã hội đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, là chính sách được triển khai rộng rãi nhất, đáp ứng một lượng lớn nhu cầu vốn cho người nghèo.
Nhờ có giai đoạn 2014-2019, số hộ nghèo đã giảm nhanh góp phần ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tín dụng đen, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn. Đây là một trong những đòn bẩy kinh tế, góp phần huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách mà Đảng và Nhà nước đề ra trong công cuộc giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội,... 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những điểm hạn chế về nhận thức của một số cấp ủy cơ sở, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác chưa thực hiện thường xuyên hay hạn chế về tập trung nguồn lực và hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng chỉ đạo, trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, cần làm tốt hơn nữa công tác tín dụng chính sách xã hội để hỗ trợ tốt hơn cho người nghèo, người yếu thế...
Cấp uỷ, chính quyền các cấp phải hết sức quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để Ngân hàng Chính sách xã hội hoàn thành ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, sử dụng ngày càng hiệu quả nguồn vốn được giao, không để xảy ra tham nhũng tiêu cực trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn đẩy lùi tín dụng đen, đồng chí Trần Quốc Vượng cho biết.

HẠ AN