Trò chơi vương quyền của Mark Zuckerberg

Trò chơi vương quyền của Mark Zuckerberg
Bằng cách loại bỏ những người thường phản đối và đưa người thân tín vào các vị trí lãnh đạo, Mark Zuckerberg đang thể hiện rõ tham vọng kiểm soát Facebook.
Chat với BizLIVE