Chấm dứt lợi ích nhóm lũng đoạn quy hoạch

Chấm dứt lợi ích nhóm lũng đoạn quy hoạch
“Phải khắc phục triệt để lợi ích nhóm trong quy hoạch bằng việc xác lập các chế tài ràng buộc đối với người phê duyệt, trách nhiệm là liên tục, kể cả khi đã về hưu vẫn bị xử lý ....
Chat với BizLIVE