Figure of the Day: 10

Figure of the Day: 10

Nearly $10 billion, or 60-70% of total non-performing loans in Vietnam, are guaranteed in real estate. Reviving the “zombie” property projects, especially via merger and acquisition, will help clean up bad loans in the banking...
“Nếu có nhu cầu nên mua nhà trong năm 2015“

“Nếu có nhu cầu nên mua nhà trong năm 2015“

Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) đã đưa ra nhận định trên tại hội nghị báo cáo tình hình bất động sản và kết quả hoạt động năm 2014...
Chat với BizLIVE