Lịch sự kiện

 • 16/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (VTV) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23-03-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng:26-03-2018
  Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2018
  Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty 21B Cát Linh, Hà Nội
 • 28/07/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/07/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 05/07/2017
  Thời gian thanh toán : 28/07/2017
  Tỷ lệ thực hiện :
  + Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016: 8%/cổ phiếu
  + Tạm ứng cổ tức năm 2017: 10%/cổ phiếu.
 • 10/07/2017

  Sự kiện khác

   Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 từ ngày 10/07/2017.
 • 09/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền.
 • 01/06/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Tùng chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 01/06/2017.
 • 24/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện khu vực phía Nam.
 • 20/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 20/04/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố bổ nhiệm ông Phùng Thanh Hồng, Kế toán trưởng, chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Xuân Tùng từ ngày 20/04/2017.
 • 20/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/01/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 02/02/2017
  Thời gian thực hiện: 07h30, ngày 20/04/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty 21B Cát Linh, Hà Nội
  Nội dung họp: Theo thầm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên.

  Tải file gốc

 • 30/03/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố bổ nhiệm ông Trịnh Công Giang chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 30/03/2017.
 • 22/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 08/03/2017

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/01/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 02/02/2017
  Thời gian thực hiện: 08h00, ngày 08/03/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty 21B Cát Linh, Hà Nội
  Nội dung họp: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về thay đổi ngành nghề  đăng ký kinh doanh.

  Tải file gốc

 • 23/01/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 12/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Chọn ngày 02/02/2017 là ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
  - Thay đổi ngành nghề kinh doanh.

  Tải file gốc
 • 24/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về việc bán tàu Comatce Star and tàu Comatce Sun.

  Tải file gốc
 • 25/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về việc bán tàu Comatce Star and tàu Comatce Sun.

  Tải file gốc
 • 17/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 08/08/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng trả cổ tức còn lại năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/07/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2016
  Thời gian thực hiện: 08/08/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng), trong đó:
  + Chi trả cổ tức còn lại năm 2015: 5%/cổ phiếu
  + Tạm ứng cổ tức năm 2016: 7%/cổ phiếu
 • 01/08/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố ông Mai Thống Nhất, Phó Giám đốc, nghỉ hưu từ ngày 01/08/2016.

  Tải file gốc
 • 21/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về việc xây dựng phương án kinh doanh vận tải biển đối với hai tàu Comatee Star and Comatee Sun giai đoạn 2016-2018 bao gồm cả phương án thanh lý tàu trong trường hợp kinh doanh không hiệu quả.

  Tải file gốc
 • 15/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Trả cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền
  - Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  - Và một số vấn đề khác.

  Tải file gốc
 • 21/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 12/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 12/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/01/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/01/2016
  Thời gian họp: 7:30AM ngày 12/4/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty 21B Cát Linh, Hà Nội.
 • 01/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố bổ nhiệm ông Phùng Thanh Hồng chức vụ kế toán trưởng từ ngày 1/4/2016.
 • 21/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng kinh tế với Công ty TNHH Long Sơn.
 • 04/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 16/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015
  - Mục tiêu, kế hoạch năm 2016
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và kế hoạch tài chính năm 2016
  - Nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
  - Và một số vấn đề khác.
  Tải file gốc
 • 21/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/12/2015

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 7.799.879
  (Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung này từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 31.199.825
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ tư, ngày 16/12/2015.

  Tải file gốc
 • 10/12/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015:  

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/11/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2015
  Thời gian thực hiện: 10/12/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
 • 10/12/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015:  

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/11/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2015
  Thời gian thực hiện: 10/12/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
 • 16/11/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố bổ nhiệm ông Phùng Thanh Hồng chức vụ người CBTT thay thế ông Huỳnh Trung Hiếu từ ngày 16/11/2015.

  Tải file gốc
 • 03/11/2015

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng trả cố tức bằng cổ phiếu cho CĐHH:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/11/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 3:1 (Người sở hữu 03 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
 • 03/11/2015

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng trả cố tức bằng cổ phiếu cho CĐHH:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/11/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 3:1 (Người sở hữu 03 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
 • 01/11/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố bổ nhiệm ông Huỳnh Trung Hiếu, phó giám đốc, chức vụ giám đốc thay thế bà Nguyễn Thị Thúy Mai từ ngày 01/11/2015.

  Tải file gốc
 • 22/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 3:1.

  Tải file gốc

 • 20/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/07/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/06/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố niêm yết thêm cổ phiếu:
  - Số cổ phiếu niêm yết thêm: 7.799.946
  - Ngày chính thức giao dịch: 30/6/2015
  Link tin

 • 12/05/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Người sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
  Số cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.800.000

 • 22/04/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 09/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 08/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  N
  gày đăng ký cuối cùng: 06/02/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/02/2015
  Thời gian họp: 8/4/2015
  Địa điểm tổ chức họp: tại trụ sở Công ty 21B Cát Linh, Hà Nội

  Nội dung họp: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.

 • 10/03/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 10/03/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 06/02/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/02/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 700 đồng)
  Thời gian thực hiện: 10/03/2015.

 • 22/01/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Báo cáo công tác quản lý năm 2014, nhiệm vụ 2015
  - Báo cáo kết quả SXKD 2014 và phương án phân phối lợi nhuận
  - Tổ chức ĐHĐCĐ
  - Trả cổ tức tiền mặt 7%.

  Tải file gốc

 • 22/10/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/09/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố trả cổ tức đợt 2/2013 (200 đồng/cổ phiếu) và đợt 1/2014 (300 đồng/cổ phiếu):

  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/08/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2014
  Trả cổ tức bằng tiền năm 2013: Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu
  Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014: Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu
  Thời gian thực hiện: 25/09/2014.

 • 08/08/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT.

  Tải file gốc 

 • 22/07/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/07/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố bổ nhiệm ông Phùng Thanh Hồng phụ trách phòng kế toán tài chính thống kê thay thế công Huỳnh Trung Hiếu.

  Tải file gốc

 • 23/05/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố bổ nhiệm ông Huỳnh Trung Hiếu chức vụ phó giám đốc công ty, thời hạn 5 năm.

  Tải file gốc

 • 22/04/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 08/04/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố bổ nhiệm ông Cái Hồng Thu chức vụ chủ tịch HĐQT

  Tải file gốc

 • 04/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014

  Tải file dữ liệu gốc

 • 28/03/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

  Thời gian họp: 28/03/2014
  Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty 21B Cát Linh, Hà Nội

 • 26/03/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/02/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
  Thời gian thực hiện: 26/03/2014

 • 22/01/2014

  Kết quả kinh doanh quý

   Báo cáo tài chính Q4/2013

  File gốc

 • 21/01/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT

  Tải file dữ liệu gốc

 • 01/10/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

    - Chấm dứt hoạt động chi nhánh CTCP vicem vật tư vận tải xi măng tại Phả Lại
  - Giải thể trung tâm kinh doanh và dịch vụ tổng hợp thuộc CTCP Vicem Vật tu vận tải xi măng

  File gốc

 • 07/02/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 26/07/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/04/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/04/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VTV: Nghị quyết 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 12/04/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VTV: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2012
  - Tỷ lệ thực hiện: 05%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 500 đồng) - Thời gian thực hiện: 12/04/2012

 • 10/04/2012

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  VTV: Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
  - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ đã thông báo: 30/03/2012
  - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ điều chỉnh: 10/04/2012
  - Lý do điều chỉnh: Do một số công tác đột xuất.

 • 10/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2012
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian dự kiến họp: 10/04/2012
  - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty 21B Cát Linh, Hà Nội.

 • 20/03/2012

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 03/02/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 31/10/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VTV: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2011
  Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết
  Nội dung xin ý kiến: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; Xây dựng, quản lý, khai thác cảng biển, cảng sông.
  Thời gian thực hiện: tháng 10/2011.

 • 28/10/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VTV: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 05%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 500 đồng) Thời gian thực hiện: 28/10/2011

 • 25/10/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/07/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/06/2011

  Thay đổi Tên/Ticker

  CTCP Vật tư Vận tải Xi măng công bố thay đổi tên Công ty như sau:
  Thay đổi tên Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100106352 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/04/2006 và thay đổi lần thứ 6 ngày 03/06/2011, cụ thể như sau:
  - Tên cũ: CTCP Vật tư Vận tải Xi măng.
  - Tên mới: CTCP VICEM Vật tư Vận tải Xi măng;
  - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VICEM Materials Transport Cement Joint Stock Company;
  - Tên Công ty viết tắt: VICEMCOMATCE.,JSC

 • 27/04/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  1. Kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Ông Lý Tân Huệ là Chủ tịch Hội đông quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011-2015.
  2. Bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Thúy Mai giữ chức vụ Giám đốc Công ty.
  3. Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Xuân Tùng giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty.

 • 27/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VTV: Nghị quyết 2011

  Link download
   

 • 22/02/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hnx)

 • 20/12/2010

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng (VTV) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 4.600.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch:
  20/12/2010

  (Theo hnx)


   

 • 04/11/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 04/10/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/09/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VTV - 18/08/2010: Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010
  - Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
  -Thời gian thực hiện: 17/09/2010
  - Địa điểm thực hiện:
  + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
  + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền từ ngày 17/09/2010 vào các ngày làm việc trong tuần tại CTCP Vật tư vận tải xi măng, địa chỉ: 21B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo chứng minh nhân dân. Trường hợp cổ đông có uỷ quyền đến nhận cổ tức thì người được uỷ quyền khi đến nhận cổ tức mang theo Giấy uỷ quyền hợp lệ.

 • 16/08/2010

  Phát hành cổ phiếu

  VTV - 18/08/2010: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
  - Số lượng phát hành: 4.600.000 cổ phiếu
  - Tỷ lệ thực hiện: 55:23 (cổ đông sở hữu 55 cổ phiếu sẽ được 55 quyền mua và cứ 55 quyền mua sẽ được mua 23 cổ phiếu phát hành thêm)
  - Phương án làm tròn: Số cổ phiếu thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
  - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu còn lại (nếu có) sau khi kết thúc thời hạn chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác với điều kiện không ưu đãi hơn so với các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
  - Giá chào bán: 20.000 VND/CP
  - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 27/08/2010 đến ngày 13/09/2010
  - Thời gian đăng ký đặt mua: từ ngày 27/08/2010 đến ngày 16/09/2010
  - Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 1 lần
  - Chứng khoán đặt mua cho cổ đông hiện hữu là loại tự do chuyển nhượng

 • 03/08/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 06/07/2010

  Thay đổi BLĐ

  CTCP Vật tư Vận tải Xi măng (VTV) thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010  thông qua kết quả bầu bổ sung ông Lý Tân Huệ làm thành viên HĐQT thay thế ông Vũ Văn Hiệp từ ngày 28/06/2010.

  Link download

 • 28/06/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  CTCP Vật tư Vận tải Xi năm thông báo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2010

  Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty 12B, Cát Linh, Hà Nội.


  Link Download

 • 26/05/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Huỷ, do huỷ DS CĐ chốt ngày 15/3/2010 vì chưa hoàn tất việc niêm yết 4,5 triệu cổ phiếu phát hành thêm.

 • 16/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 10/03/2009

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

   Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán
 • 03/02/2009

  Kết quả kinh doanh quý

    Báo cáo tài chính quý IV/2008

Giá trong ngày

5.5

-2.9 (-34.52%)
Giá tham chiếu8.4
Giá mở cửa8.4
Giá cao nhất8.4
Giá thấp nhất8.4
Giá đóng cửa8.4
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.8%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)31,199,825
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)171.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,004.0
P/E5.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)14,071.0
P/B0.4
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

8.40

0.00 (0.00%)

00
16/01

8.40

0.00 (0.00%)

00
15/01

8.40

0.90 (9.68%)

9007,560
14/01

9.30

0.00 (0.00%)

00
13/01

9.30

0.00 (0.00%)

00
10/01

9.30

0.00 (0.00%)

00
09/01

9.30

0.00 (0.00%)

00
08/01

9.30

0.00 (0.00%)

00
07/01

9.30

0.20 (2.11%)

499,7004,304,910
06/01

9.50

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

16/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (VTV) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không...

28/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/07...

10/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn...

09/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức...

01/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Tùng chức vụ...

24/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập văn...

20/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

20/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố bổ nhiệm ông Phùng Thanh Hồng, Kế toán trưởng...

20/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/01...

30/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố bổ nhiệm ông Trịnh Công Giang chức vụ...

22/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

08/03/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/01...

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

12/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Chọn ngày 02...

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

21/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về việc bán tàu...

25/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về việc bán tàu...

17/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

08/08/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng trả cổ tức còn lại năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/07...

01/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố ông Mai Thống Nhất, Phó Giám đốc,...

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016.

19/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về...

15/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Trả cổ tức năm...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

12/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

12/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không...

01/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố bổ nhiệm ông Phùng Thanh Hồng chức vụ...

21/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng...

04/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

16/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về:- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm...

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

16/12/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung...

10/12/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015:  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/11...

10/12/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015:  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/11...

16/11/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố bổ nhiệm ông Phùng Thanh Hồng chức...

03/11/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng trả cố tức bằng cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

03/11/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng trả cố tức bằng cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

01/11/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố bổ nhiệm ông Huỳnh Trung Hiếu, phó giám...

22/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

15/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai...

20/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

22/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

30/06/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố niêm yết thêm cổ phiếu: - Số cổ phiếu niêm yết...

12/05/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: Ngày đăng ký cuối cùng:...

22/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

09/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

08/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng...

10/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

10/03/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 06/02/2015...

22/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

22/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về: - Báo cáo công tác quản lý năm 2014, nhiệm vụ...

22/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

25/09/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố trả cổ tức đợt 2/2013 (200 đồng/cổ phiếu) và đợt 1/2014 (300 đồng/cổ phiếu...

08/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT.Tải file gốc

22/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

01/07/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố bổ nhiệm ông Phùng Thanh Hồng phụ...

23/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố bổ nhiệm ông Huỳnh Trung Hiếu chức vụ...

22/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

08/04/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố bổ nhiệm ông Cái Hồng Thu chức...

04/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014 Tải...

28/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014Thời gian...

26/03/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng...

22/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

21/01/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQTTải file dữ liệu gốc

01/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

- Chấm dứt hoạt động chi nhánh CTCP vicem vật tư vận tải xi măng tại Phả Lại- Giải thể trung...

07/02/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

26/07/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

26/04/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2012

20/04/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VTV: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

12/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VTV: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2012 - Tỷ...

10/04/2012

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

VTV: Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ đã thông báo: 30/03/2012 - Ngày tổ chức...

10/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2012 2. Ngày giao dịch...

20/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

03/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

31/10/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

VTV: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2011 Tỷ lệ phân bổ quyền:...

28/10/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VTV: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2011 Tỷ...

25/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

26/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

16/06/2011

Thay đổi Tên/Ticker

CTCP Vật tư Vận tải Xi măng công bố thay đổi tên Công ty như sau: Thay đổi tên Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100106352 do Sở Kế hoạch và Đầu tư...

27/04/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

27/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 1. Kết quả bầu chức danh Chủ tịch...

27/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VTV: Nghị quyết 2011Link download

22/02/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo...

20/12/2010

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng (VTV) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

04/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

04/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

17/09/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VTV - 18/08/2010: Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 - Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). -Thời gian thực hiện: 17/09/2010...

16/08/2010

Phát hành cổ phiếu

VTV - 18/08/2010: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ - Số lượng phát hành: 4.600.000 cổ phiếu - Tỷ lệ thực hiện: 55:23 (cổ đông sở hữu 55 cổ phiếu sẽ được 55 quyền mua...

03/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2010

06/07/2010

Thay đổi BLĐ

CTCP Vật tư Vận tải Xi măng (VTV) thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...

28/06/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

CTCP Vật tư Vận tải Xi năm thông báo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2010Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ...

26/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

22/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Huỷ, do huỷ DS CĐ chốt ngày 15/3/2010 vì chưa hoàn tất việc niêm yết 4,5 triệu cổ...

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

10/03/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán

03/02/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý IV/2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam