Lịch sự kiện

 • 15/08/2018

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG)  niêm yết bổ sung cổ phiếu
  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 8.222.889 cổ phiếu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 49.340.180 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 15-08-2018
 • 25/06/2018

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG phát hành cổ phiếu trả cổ tức:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2018
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/06/2018
  Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (Người sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
 • 22/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2018
  Thời gian họp: Ngày 22/04/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
  Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; thông qua việc chi cổ tức năm 2017 và mức chi trả cổ tức năm 2018; thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 08/01/2018

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 08/01/2018:

  - Bổ nhiệm bà Lương Thị Thúy Hà chức vụ Phó TGĐ thay thế bà Lý Thị Liên
  - Bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Hà chức vụ Kế toán trưởng thay thế bà Lương Thị Thúy Hà.
 • 19/10/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/09/2017

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 6.852.313 cổ phiếu
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 41.117.291 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: Thứ Năm, ngày 21/09/2017.
 • 17/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 04/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ công ty.
 • 01/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Hà chức vụ Trưởng phòng kế toán thay thế bà Lương Thị Thúy Hà từ ngày 01/08/2017.
 • 20/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 10/07/2017

  Sự kiện khác

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 từ ngày 10/07/2017.
 • 04/07/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố bổ nhiệm bà Đoàn Thị Thu chức vụ Phó TGĐ từ ngày 04/07/2017.
 • 29/06/2017

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2017 Tỷ lệ thực hiện: 10:2 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới).
 • 18/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về việc:
  -  Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu
  - Sửa đổi điều lệ công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh và niêm yết bổ sung
  - Các nội dung khác.
 • 05/05/2017

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 200.000 cổ phiếu
  (Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung này từ đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu khác)
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 34.264.978 cổ phiếu
  Ngày giao dịch chính thức: 05/05/2017
 • 03/05/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Mạnh và ông Nguyễn Văn Đức chức vụ Phó chủ tịch HĐQT từ ngày 03/05/2017.
 • 23/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 23/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2017
  Thời gian họp: 09h00, ngày 23/04/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường tòa nhà trung tâm thời trang TNG, số 434/1, Đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tình Thái Nguyên.

  Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; thông qua việc chi cổ tức năm 2016 và mức chi trả cổ tức năm 2017; bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; đăng ký lựa chọn mô hình kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị thay cho Ban kiểm soát; thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 30/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 07/03/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Thới chức vụ TGĐ từ ngày 07/03/2017.
 • 03/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 19/01/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/12/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố bổ nhiệm ông Trần Minh Hiếu chức vụ Phó TGĐ từ ngày 16/12/2016.

  Tải file gốc
 • 14/12/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố ông Trần Minh Hiếu từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS từ ngày 15/12/2016.

  Tải file gốc
 • 30/11/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG niêm yết bố sung cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 4.442.851
  (Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung này từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2015, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 34.064.978
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Tư, ngày 30/11/2016.

  Tải file gốc
 • 23/11/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố bổ nhiệm bà Lương Thị Thúy Hà, Kế toán trưởng, chức vụ Trưởng phòng Kế toán thay thế bà Trần Thị Thu Hà từ ngày 23/11/2016.

  Tải file gốc
 • 19/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Kết quả quyền mua cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu theo ESOP
  - Phân phối số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua từ đợt phát hành."

  Tải file gốc
 • 22/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ từ đợt phát hành bổ sung cổ phiếu cho CĐHH tại đợt hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập TNGF vào TNG.

  Tải file gốc
 • 16/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/08/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG phát hành thêm cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/08/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/08/2016

  1/ Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện (CTCP): 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).

  2/ Phát hành cổ phiếu để sáp nhập TNGF vào TNG
  Tỷ lệ thực hiện (PHCP): 10.000.000:23.631 (Người sở hữu 10.000.000 cổ phiếu sẽ được nhận 23.631 cổ phiếu mới).
 • 20/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 14/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về việc hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông của TNGF để hoán đổi cổ phần.

  Tải file gốc
 • 24/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng được tham gia chương trình ESOP.

  Tải file gốc
 • 07/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Một số nội dụng phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần nhằm sáp nhập Công ty Cổ phần Thời trang TNG (TNGF) và TNG
  - Hồ sơ phát hành cổ phiếu hoán đổi
  - Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2015 và phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP).

  Tải file gốc
 • 24/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 24/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2016
  Thời gian họp: 8h30, 24/04/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường tòa nhà TNG building, số 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
 • 14/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 16/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở và tăng vốn điều lệ.
 • 11/03/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố ông Nguyễn Việt Thành từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 11/3/2016.
 • 11/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về việc nới room cho nhà đầu tư nước ngoài và sáp nhập công ty Thời trang TNG vào TNG.
 • 03/03/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 5.485.642
  (Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung này từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng)
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 29.622.127
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Năm, ngày 03/03/2016.
 • 15/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 06/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

 • 06/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 05/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu
  - Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết từ đợt phát hành quyền mua.

  Tải file gốc
 • 31/12/2015

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 2.193.916 cổ phiếu
  (Số cổ phiếu niêm yết bổ sung này từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cố tức)
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 24.136.485 cổ phiếu
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Năm, ngày 31/12/2015.

  Tải file gốc
 • 09/11/2015

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG phát hành thêm cố phiếu cho CĐHH:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/11/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2015

  1/ Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (Người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).

  2/ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 
  Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 5.485.642
  Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 04 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
  Giá phát hành: 10.000 đồng.
 • 19/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về việc hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu từ phân phối cho nhà đầu tư khác trong đợt phát hành cho CĐHH.

  Tải file gốc

 • 13/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/10/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố bà Lý Thị Liên từ nhiệm chức vụ thành viên BKS từ ngày 01/10/2015.

  Tải file gốc

 • 01/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án chỉ tiết sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng.

  Tải file gốc

 • 21/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết và nguyên tắc xác định giá phát hành của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
 • 09/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua một số nội dung chi tiết của phương án phát hành cổ phiếu cho CĐHH và trả cổ tức bằng cổ phiếu.

  Tải file gốc

 • 17/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 14/07/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 23/04/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 5.654.623 (Cổ phiếu phát hành quyền mua cho CĐHH và phát hành cho CB CNV)
  Tổng số cổ phiếu niêm yết: 21.942.569
  Ngày chính thức giao dịch: 23/4/2015.

 • 16/04/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 12/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 12/02/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/02/2015
  Thời gian họp: 8:30AM, 12/04/2015
  Địa điểm tổ chức họp: hội trường tầng 7, khách sạn Hải Âu, ngõ 756, Cách Mạng Tháng 8, tổ 12, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  Nội dung họp: Thông quá báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014 và mức chi trả cổ tức năm 2015; thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và/(hoặc) phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 • 12/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 08/04/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 12/02/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/02/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
  Thời gian thực hiện: 08/04/2015.

 • 01/04/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 09/02/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Mạnh thay thế bà Đoàn Thị Thu giữ chức vụ phó TGĐ từ ngày 9/2/2015.

  Tải file gốc

 • 02/02/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT thông qua kết quả đợt phát hành quyền mua và bán tiếp số cổ phần chưa bán hết của đợt phát hành này.

  Tải file gốc

 • 02/02/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 1.480.531 cổ phiếu
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 16.287.946 cổ phiếu
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Hai, ngày 02/02/2015.

  File gốc

 • 19/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015 và trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền tỷ lệ 6%.

  Tải file gốc

 • 13/01/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/12/2014

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố phát hành cổ phiếu trả cổ tức và quyền mua cho CĐHH:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/12/2014

  * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
  Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
  Số cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.480.701

  *Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
  Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 4.935.819
  Tỷ lệ thực hiện: 3:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 03 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
  Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

 • 14/10/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 13/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 1/2014 tỷ lệ 10%.

  Tải file gốc

 • 30/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT thông qua danh sách CB CNV được tham gia ESOP 2014.

  Tải file gốc

 • 05/09/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố bổ nhieemk ông Nguyễn Văn Thới thay thế ông Nguyễn Đức Mạnh giữ chức vụ TGĐ.

  Tải file gốc

 • 04/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về thay đổi TGĐ và kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu.

  Tải file gốc

 • 14/08/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/07/2014

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:
  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 1.346.090
  Ngày chính thức giao dịch: 28/7/2014.

 • 22/07/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về sửa đổi điều lệ công ty.

  Tải file gốc

 • 02/06/2014

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

 • 06/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2013.

  Tải file gốc

 • 24/04/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 13/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:
   Thời gian họp: 8:00, ngày 13/04/2014
   Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 7, khách sạn Hải Âu, Ngõ 756 đường Cách Mạng Tháng 8, số 12, phường Gia Sang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

 • 13/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

  Tải file gốc

 • 27/03/2014

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

   Báo cáo tài chính năm 2013

  Tải file gốc

 • 24/02/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT

  File gốc

 • 20/01/2014

  Kết quả kinh doanh quý

   Báo cáo tài chính Q4/2013

  File gốc

 • 01/07/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 21/03/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 23/07/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 11/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 07/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 08/05/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  TNG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

  • Thông qua kết quả SXKD năm 2011, phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, tỷ lệ trả cổ tức 16% bằng tiền mặt
  • Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch chi trả cổ tức (tối thiểu 16%) năm 2012
  • Thông qua bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS.
  • Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: phát hành 3.365.331 cổ phiếu tỷ lệ 1:4


  Tải file dữ liệu gốc

 • 22/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2012
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian họp: 22/04/2012
  - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

 • 16/04/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TNG: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2012
  - Tỷ lệ thực hiện: 06%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 600 đồng) - Thời gian thực hiện: 16/04/2012

 • 09/04/2012

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 01/02/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 12/01/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TNG: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2011
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/12/2011
  3. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2011: - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1000 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 12/01/2012

 • 04/01/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  -
  Ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty được ủy quyền làm “Nhân viên công bố thông tin” của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG kể từ ngày 01/01/2012.
  - Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Mạnh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2012
  - Bổ nhiệm bà Đoàn Thị Thu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2012
  - Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Lương Thị Thúy Hà kể từ ngày 01/01/2012
  - Giao nhiệm vụ cho Bà Lý Thị Liên - Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/01/2012.

 • 15/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 08/11/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Ông Nguyễn Huy Hoàng không còn là Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/11/2011.
   

 • 28/10/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/07/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/05/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  TNG: Nghị quyết 2011

  Link download
   

 • 27/05/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

   

 • 15/05/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2011
  - Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết;
  - Thời gian thực hiện : Ngày 15/05/2011
  - Địa điểm thực hiện : Hội trường Xí nghiệp may Việt Mỹ 2, Khu B khu công nghiệp Sông Công

 • 12/05/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TNG: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 6%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 600 đồng) - Thời gian thanh toán: 12/5/2011
  - Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh thư nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư và Thương mại TNG vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 12/05/2011 đến 19/05/2011.

 • 27/04/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/04/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 4.773.775 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 19/04/2011

   
 • 08/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 08/04/2011

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 24/01/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TNG - 07/01: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (10%)

 • 05/01/2011

  Phát hành cổ phiếu

  TNG - 07/01: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
  + Số lượng phát hành: 4.343.775 cổ phần
  + Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phần được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phần mới)
  + Giá phát hành: 13.000 đồng/cổ phần.

 • 08/12/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TNG - 24/11: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (6%). Cổ tức được thanh toán vào ngày 08/12/2010

 • 26/11/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Bà Cao Thị Tuyết thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kể từ ngày
  01/10/2010

  (Theo hnx)


   

 • 27/10/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 06/10/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2010

  Link download

  (Theo hnx)

 • 10/08/2010

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  TNG - 10/08/2010 : Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 với mức giá không thấp hơn 10.000 VND
  - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá: 10.000 đồng
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/8/2010
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/8/2010
  - Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông băng văn bản
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết
  - Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 với mức giá không thấp hơn 10.000 VNĐ và cho cán bộ quản lý trong Công ty (số lượng không lớn hơn 5% số cổ phần đang lưu hành)

 • 02/08/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 23/06/2010

  Niêm yết thêm

   CTCP Đầu tư và Thương Mại TNG thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung trên SGDCK HN:

  -Loại CK: cổ phiếu phổ thông
  -Số lượng CKNY thêm: 3,257,550 cổ phiếu
  -Ngày chính thức giao dịch: Thứ tư, ngày 23/06/2010

 • 10/05/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 10/05/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

   
 • 09/06/2009

  Thay đổi BLĐ

  Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được công văn số 281/CV-CT về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG với nội dung như sau:

  - Bà Bùi Thị Thắm, số CMTND: 091592450 do Công an Thái Nguyên cấp ngày 23/11/2006, được Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu vào Ban kiểm soát để thay thế Ông Nguyễn Huy Hoàng.

 • 04/05/2009

  Thay đổi BLĐ

  Ông Nguyễn Huy Hoàng

  -          Số CMND: 090731036 do Công an Bắc Thái cấp ngày 09/01/1996

  -          Địa chỉ thường trú: Tổ 20, phường Quang Trung, Tp Thái Nguyên

  Là người được Hội đồng quản trị của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 04/05/2009 theo Quyết định của HĐQT số 312 QĐ/TNG-TCHC ngày 04/05/2009.

 • 01/04/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (MCK: TNG) như sau:

  - Ngày đăng ký cuối cùng : 06/03/2009

  - Ngày giao dịch không hưởng quyền:

  + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3 : 04/03/2009

  + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2 : 05/03/2009

  (Lưu ý: Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 04/03/2009, 05/03/2009)

  -    Lý do và mục đích :

  (1) Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

  -    Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

  -    Thời gian dự kiến:  Tháng 4/2009

  -    Địa điểm thực hiện: Chi nhánh nhà máy TNG3, TNG4 tại khu Công nghiệp B,. Thị xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên.

 • 13/02/2009

  Kết quả kinh doanh quý

  Ngày 12/02/2009, TTGDCK Hà Nội nhận được công văn số 87/CV-TNG ngày 11/02/2009 của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG giải trình về việc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV/2008 giảm trên 5% so với quý III/2008. TTGDCK Hà Nội xin thông báo toàn văn bản giải trình.

Giá trong ngày

11.9

-3.7 (-23.72%)
Giá tham chiếu15.6
Giá mở cửa15.8
Giá cao nhất15.9
Giá thấp nhất15.5
Giá đóng cửa15.6
Khối lượng284,450
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại42.76%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)49,340,180
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)587.1
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)3,657.6
P/E3.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)16,103.0
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)6
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

15.60

0.20 (1.27%)

284,4504,451,842
16/01

15.80

0.30 (1.94%)

467,2207,336,458
15/01

15.50

0.10 (0.65%)

347,0185,364,665
14/01

15.40

0.00 (0.00%)

246,4483,807,211
13/01

15.40

0.30 (1.91%)

439,5106,822,531
10/01

15.70

0.10 (0.63%)

552,4458,696,575
09/01

15.80

0.40 (2.60%)

377,3885,994,645
08/01

15.40

0.70 (4.35%)

761,87011,930,403
07/01

16.10

0.80 (5.23%)

1,312,06220,743,493
06/01

15.30

0.20 (1.32%)

737,32511,268,984

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

15/08/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG)  niêm yết bổ sung cổ phiếu Số lượng chứng khoán thay...

25/06/2018

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG phát hành cổ phiếu trả cổ tức:Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2018Ngày...

22/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2018Ngày...

08/01/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 08/01/2018:...

19/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

21/09/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung...

17/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

04/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều...

01/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm bà...

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

10/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm...

04/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố bổ nhiệm bà Đoàn Thị Thu chức vụ Phó TGĐ từ ngày 04/07...

29/06/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06...

18/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về việc:-  Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ...

05/05/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ...

03/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Mạnh và ông Nguyễn...

23/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

23/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2017Thời gian...

30/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

07/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Thới chức vụ TGĐ...

03/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

19/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

16/12/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố bổ nhiệm ông Trần Minh Hiếu chức vụ...

14/12/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố ông Trần Minh Hiếu từ nhiệm chức vụ...

30/11/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG niêm yết bố sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung:...

23/11/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố bổ nhiệm bà Lương Thị Thúy Hà, Kế toán...

19/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2016.

22/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả quyền mua cổ...

22/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về việc xử lý cổ...

16/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

15/08/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG phát hành thêm cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/08/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 16/08/20161/ Trả...

20/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016.

14/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về việc hạn chế...

24/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về nguyên tắc xác định...

07/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về:- Một số nội dụng phát hành cổ phiếu để hoán...

24/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

24/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2016Ngày...

14/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

28/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

16/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ...

11/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố ông Nguyễn Việt Thành từ nhiệm chức vụ thành...

11/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về việc nới room cho nhà...

03/03/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 5...

15/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

06/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Đính chính nghị quyết HĐQT ngày 01/05/2016.

06/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

05/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thông qua kết quả thực...

31/12/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung:...

09/11/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG phát hành thêm cố phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/11/2015Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11...

19/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về việc hạn chế chuyển...

13/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

01/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố bà Lý Thị Liên từ nhiệm chức vụ...

01/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương...

21/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án...

09/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua một...

17/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên soát xét

14/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

23/04/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số cổ phiếu niêm yết thêm: 5.654...

16/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

12/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 12/02/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/02...

12/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

08/04/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 12/02/2015...

01/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

09/02/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Mạnh thay thế bà...

02/02/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT thông qua kết quả đợt phát...

02/02/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng cổ phiếu niêm yết...

19/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015 và trả...

13/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

16/12/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố phát hành cổ phiếu trả cổ tức và quyền mua cho CĐHH:Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2014Ngày giao...

14/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

13/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành cổ...

30/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT thông qua danh sách CB...

05/09/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố bổ nhieemk ông Nguyễn Văn Thới thay thế...

04/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về thay đổi TGĐ và...

14/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

28/07/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số cổ phiếu niêm...

22/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

17/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về sửa đổi điều lệ...

02/06/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Ngày đăng ký...

06/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ...

24/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

13/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: Thời gian họp: 8:00,...

13/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

27/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013Tải file gốc

24/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

20/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

01/07/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ...

21/03/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file...

23/07/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

28/06/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

11/06/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

07/06/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

08/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

TNG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Thông qua kết quả SXKD năm 2011, phương án phân phối lợi nhuận năm 2011,...

22/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2012 2. Ngày giao dịch...

16/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TNG: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2012 - Tỷ...

09/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

01/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

12/01/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TNG: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2011 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/12/2011 3. Lý do và mục...

04/01/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG thông báo thay đổi ban lãnh đạo. - Ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty được ủy quyền làm “Nhân...

15/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

08/11/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Ông Nguyễn Huy Hoàng...

28/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

27/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

27/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

TNG: Nghị quyết 2011Link download

27/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

15/05/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04...

12/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TNG: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2011 - Tỷ lệ thực hiện: 6%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 600...

27/04/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

19/04/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

08/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

08/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

24/01/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TNG - 07/01: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (10%)

05/01/2011

Phát hành cổ phiếu

TNG - 07/01: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm + Số lượng phát hành: 4.343.775 cổ phần + Tỷ lệ...

08/12/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TNG - 24/11: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (6%). Cổ tức được thanh toán...

26/11/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Bà Cao Thị...

27/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC Q3/2010

06/10/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2010Link download ...

10/08/2010

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TNG - 10/08/2010 : Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 với mức giá không thấp hơn 10.000 VND...

02/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2010

23/06/2010

Niêm yết thêm

CTCP Đầu tư và Thương Mại TNG thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung trên SGDCK HN...

10/05/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

10/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

25/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

09/06/2009

Thay đổi BLĐ

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được công văn số 281/CV-CT về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát...

04/05/2009

Thay đổi BLĐ

Ông Nguyễn Huy Hoàng -          Số CMND: 090731036 do Công an Bắc Thái cấp ngày 09/01/1996 -          Địa chỉ thường trú: Tổ...

01/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (MCK: TNG) như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng : 06/03/2009 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: + Đối với các giao dịch có...

13/02/2009

Kết quả kinh doanh quý

Ngày 12/02/2009, TTGDCK Hà Nội nhận được công văn số 87/CV-TNG ngày 11/02/2009 của CTCP Đầu tư...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam