Lịch sự kiện

 • 08/11/2018

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 750.000 cổ phiếu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 50.556.256 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực:28/11/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 08/11/2018
 • 05/01/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/12/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 22/12/2017
  Thời gian thanh toán : 05/01/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).
 • 05/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10%/mệnh giá.
 • 15/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG) công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty.
 • 04/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Diệp Bảo Tịnh chức vụ Giám đốc công nghệ.
 • 19/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 • 29/08/2017

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 11.493.584 cổ phiếu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 49.806.256 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 15/08/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 29/08/2017.
 • 02/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG) công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và thay đổi thông tin về vốn điều lệ trong điều lệ công ty.
 • 02/08/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/07/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 14/07/2017
  Thời gian thanh toán : 02/08/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 15% /mệnh giá (1500 đồng/cổ phiếu).
 • 13/07/2017

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/07/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 14/07/2017
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 11.493.800 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 10:03 tương ứng 30% (người sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới phát hành thêm).
 • 11/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thay đổi quy chế quản trị công ty
  - Thay đổi tầm nhìn, sứ mệnh
  - Thống nhất giá trị cốt lõi, mục tiêu chiến lược.
 • 11/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn thời gian thực hiện tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 • 03/07/2017

  Sự kiện khác

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty lên 100% từ ngày 03/07/2017.
 • 23/06/2017

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/07/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 14/07/2017
  Thời gian thực hiện: dự kiến Quý 03/2017
  Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của CTCP Tập đoàn Thiên Long
  Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 • 20/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 16/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt, phát hảnh cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 • 30/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 • 24/05/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 24/05/2017:

  - Bổ nhiệm ông Cô Gia Thọ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật
  - Bổ nhiệm ông Trần Kim Thành chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.
 • 24/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 16/05/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 16/05/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/04/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 18/04/2017
  Thời gian thực hiện: Sáng 09h00, ngày 16/05/2017
  Địa điểm thực hiện: Khánh sạn New World, Số 76 Lê Lai, Quận 1, TP.HCM.
 • 03/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Tiều ban Chính sách Đầu tư và Phát triển trực thuộc HĐQT từ ngày 03/05/2017.
 • 03/05/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long côn bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 03/05/2017:

  - Ông Nguyễn Đình Tâm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành
  - Ông Nguyễn Ngọc Nhơn chức vụ Kế toán trưởng thay thế bà Trần Phương Nga.
 • 14/03/2017

  Giao dịch nội bộ

   Tên người thực hiện giao dịch: Huỳnh Văn Thiện
  Mã chứng khoán: TLG
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.088.081 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.088.081 CP
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.088.081 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Phương thức thực hiện giao dịch: thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 13/3/2017 đến ngày 14/3/2017.

  Tải file gốc
 • 27/02/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố bổ nhiệm bà Trần Phương Nga chức vụ Người CBTT từ ngày 27/02/2017.

  Tải file gốc
 • 27/02/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố ông Võ Văn Thành Nghĩa từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 27/02/2017.

  Tải file gốc
 • 27/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập ba tiều ban trực thuộc HĐQT.

  Tải file gốc
 • 24/02/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố bổ nhiệm bà Trần Phương Nga chức vụ Phó TGĐ Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng thay thế ông Hồ Ngọc Cảnh từ ngày 24/02/2017.

  Tải file gốc
 • 23/02/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố ông Võ Văn Thành Nghĩa từ nhiệm chức vụ TGĐ và chấm dứt Hợp đồng lao động từ ngày 23/02/2017.

  Tải file gốc
 • 21/02/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố ông Võ Văn Thành Nghĩa từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 21/02/2017.

  Tải file gốc
 • 09/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mới khu B1, B2, B3 tại Lô 6-8-10-12, đường số 3, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM.

  Tải file gốc
 • 09/01/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 09/01/2017:

  - Bà Trần Phương Nga chức vụ Giám đốc Tài chính
  - Ông Trịnh Văn Hào chức vụ Giám đốc Tiếp thị
  - Ông Nguyễn Đức Hạnh chức vụ Giám đóc Công nghệ thông tin.

  Tải file gốc
 • 09/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế Quản trị.

  Tải file gốc
 • 28/12/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/12/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 08/12/2016
  Ngày thanh toán: 28/12/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
 • 15/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 15% và chọn ngày 08/12/2016 là ngày đăng ký cuối cùng.

  Tải file gốc
 • 20/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ của các công ty thành viên.

  Tải file gốc
 • 13/07/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/06/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 23/06/2016
  Ngày thanh toán: 13/07/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 • 31/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền và chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2016.

  Tải file gốc
 • 21/05/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 21/05/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/04/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 21/04/2016
  Thời gian thực hiện: Sáng 08h30, ngày 21/05/2016
  Địa điểm thực hiện: Khánh sạn New World, TP.HCM.
 • 12/04/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 8.841.208 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiểu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 38.312.672 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 25/03/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 12/04/2016.

 • 22/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố nghị quyết HĐQT về việc thực hiện quan hệ tín dụng với United Overseas Bank Limited-CN HCM,
 • 08/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu thưởng.
 • 23/02/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long phát hành cổ phiếu thưởng:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/02/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 24/02/2016
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.841.439 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 30% (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới).
 • 03/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 24/02/2016 là ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

  Tải file gốc
 • 07/01/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/11/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 02/12/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Ngày thanh toán: 07/01/2016.

 • 04/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

  Tải file gốc
 • 27/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Trung.

  Tải file gốc
 • 13/11/2015

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/11/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 02/12/2015
  Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 12/2015
  Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
  Nội dung lấy ý kiến: thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

 • 10/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  -  Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%
  - Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

  Tải file gốc
 • 28/08/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 2.679.038 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiểu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Thông báo số 657/TB-SGDHCM ngày 16/6/2015 của SGDCK TP.HCM
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 29.471.464 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 11/08/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 28/08/2015.

 • 20/07/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/07/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 07/07/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
  Ngày thanh toán: Ngày 20/7/2015.

 • 16/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi tăng vốn điều lệ.

  File gốc

 • 03/07/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/07/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 07/07/2015
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.679.242 cổ phiếu.
  Tỷ lệ thực hiện: 10% (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

 • 02/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Chọn ngày 7/7/2015 là ngày chốt phát hành cổ phiếu thưởng
  - Trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2014 tỷ lệ 15%
  - Chọn Ernst and Young là công ty kiểm toán năm 2015.

  Tải file gốc

 • 15/05/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 15/05/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/04/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2015
  Thời gian thực hiện: Sáng 08h30, ngày 15/05/2015
  Địa điểm thực hiện: Khánh sạn New World, TP.HCM

  Nội dung chương trình dự kiến:
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính hợp nhất của Công ty năm 2014;
  + Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2015;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2014;
  + Và một số nội dung khác.

 • 23/01/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/01/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 
  09/01/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  Thời gian thực hiện: 23/01/2015

 • 07/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ lên 267,92426 tỷ đồng.

  Tải file gốc

 • 15/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố nghị quyết HĐQT quyết định trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền tỷ lệ 5%, ngày chốt danh sách là 9/1/2015.

  Tải file gốc

 • 28/11/2014

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 3.494.511 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng cổ phiếu theo Thông báo số 910/TB-SGDHCM ngày 25/9/2014 của SGDCK TP.HCM.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 26.792.426 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 07/11/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 28/11/2014.

 • 06/10/2014

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long Trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/10/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 08/10/2014
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.494.687 cổ phiếu.
  Tỷ lệ thực hiện: 10:1,5 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1,5 cổ phiếu mới).

 • 11/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố nghị quyết HĐQT về việc chon ngày 8/10/2014 là ngày chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

 • 03/07/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long trả cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền  : 10/6/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng                   : 12/6/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 05%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  Thời gian thực hiện                          : Ngày 03/7/2014.

 • 26/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Ernst & Young làm công ty kiểm toán năm 2014 và trả cổ tức đợt 1/2013 tỷ lệ 5%.

  Tải file gốc

 • 12/05/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  08/04/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng:  11/04/2014
  Thời gian thực hiện: 08 giờ 30 sáng ngày 12/05/2014.
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn New World, TP.HCM.

  Nội dung chương trình dự kiến:

  +         Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính hợp nhất của Công ty năm 2013;

  +         Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2014;

  +         Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2013;

  +         Và một số nội dung khác./.

 • 12/05/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

    Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 21/02/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố nghị quyết HĐQT

  File gốc

 • 05/11/2013

  Niêm yết thêm

 • Số lượng : 2.117.945 cổ phiếu (Hai triệu một trăm mười bảy nghìn chín trăm bốn mươi lăm cổ phiếu)
 • Đây là số cổ phiếu phát hành trả cổ tức đợt 2 năm 2012 cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo số 830/2013/TB-SGDHCM ngày 17/09/2013.
 • Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 21.179.450.000 đồng (Hai mươi mốt tỷ một trăm bảy mươi chín triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng)
 • Ngày niêm yết có hiệu lực: 24/10/2013
 • Ngày chính thức giao dịch: 05/11/2013
 • 01/10/2013

  Phát hành cổ phiếu

  TLG: Phát hành cổ phiếu
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/09/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 01/10/2013
  Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2012.
  Nội dung cụ thể:
  - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.117.997 cổ phiếu

 • 09/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố Nghị quyết HĐQT chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2012.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 15/07/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TLG: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/06/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 20/06/2013
  1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt.
  2. Nội dung cụ thể:
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 15/07/2013.

 • 06/06/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
  Tải file dữ liệu gốc
  Tải file dữ liệu gốc

 • 20/02/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 25/12/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 3.529.970 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 25/12/2012

   

 • 10/12/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 17/10/2012

  Phát hành cổ phiếu

  TLG: Phát hành cổ phiếu 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 12/10/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 27/09/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 17/08/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 26/07/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TLG: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/07/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 05/07/2012
  - Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt. 
  - Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 26/07/2012.

 • 04/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 21/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 06/06/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 24/05/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
  Tải file dữ liệu gốc

 • 17/05/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  TLG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011


  Tải file dữ liệu gốc

 • 15/05/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/04/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 12/04/2012
  Thời gian thực hiện: sáng 8h30, ngày 15 tháng 5 năm 2012.
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn New World, TP.HCM.

 • 23/04/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thượng Việt chức Phó TGĐ Công ty từ ngày 20/4/2012


  Tải file dữ liệu gốc 

 • 05/09/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Link download
   

 • 05/09/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 26/08/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TLG: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/08/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 10/08/2011 và 11/08/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thanh toán: 26/08/2011

 • 28/07/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 02/06/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 2.150.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 02/06/2011
   

 • 13/05/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  TLG: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 12/05/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 13/04/2011 và 14/04/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2011
  -Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện : Sáng 8h30, ngày 12 tháng 05 năm 2011. - Địa điểm thực hiện: Khách sạn New World, TPHCM.

 • 10/05/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

   

 • 21/02/2011

  Phát hành cổ phiếu

  TLG: Mua cổ phiếu phát hành thêm 

  Link download

 • 18/01/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 01/01/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 14/12/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  TLG - Đăng ký bán 9.360 cổ phiếu quỹ

 • Tên công ty: Công ty cổ phần Tập Đoàn Thiên Long
 • Mã chứng khoán: TLG
 • Số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty nắm giữ trước khi giao dịch: 9.360 cp
 • Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 9.360 cp.
 • Mục đích: Tăng cường vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 14/12/2010 đến ngày 20/12/2010.
 • 07/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

  (Theo hsx)

 • 06/12/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TLG - 15/12: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 (10%/mệnh giá)

  Linkdownload

 • 27/10/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  TLG công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về trả cổ tức đợt 1 năm 2010 là 10%/mệnh giá

  Linkdownload

 • 01/05/2010

  Thay đổi BLĐ

   Bổ nhiệm Kế toán trưởng, ông Hồ Ngọc Cảnh
 • 26/03/2010

  Niêm yết mới