Lịch sự kiện

 • 03/06/2019

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.700.000 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty  
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 58.664.988 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 12/07/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 03/06/2019.

 • 17/05/2019

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) niêm yết bổ sung 83.599.988 cổ phiếu  
  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 83.599.988
  Tổng số cổ phiếu niêm yết sau thay đổi: 167.199.976 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 06-06-2018 Ngày chính thức giao dịch: Chia làm 2 đợt cụ thể như sau:
  + Đợt 1: Ngày 18-06-2018: 82.085.768 cổ phiếu
  + Đợt 2: Ngày 17-05-2019: 1.514.220 cổ phiếu (do bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm)
 • 18/10/2018

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) niêm yết bổ sung cổ phiếu
  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 4.000.000
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 171.199.976
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 09-10-2018
  Ngày chính thức giao dịch: 18-10-2018
 • 31/08/2018

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018:
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18-09-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 19-09-2018
  Thời gian thực hiện: Thông báo sau
  Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
  Nội dung:
   Thông qua một số  vấn đề trong hoạt động của Công ty 
 • 18/06/2018

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) niêm yết bổ sung 83.599.988 cổ phiếu  
  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 83.599.988
  Tổng số cổ phiếu niêm yết sau thay đổi: 167.199.976 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 06-06-2018 Ngày chính thức giao dịch: Chia làm 2 đợt cụ thể như sau:
  + Đợt 1: Ngày 18-06-2018: 82.085.768 cổ phiếu
  + Đợt 2: Ngày 17-05-2019: 1.514.220 cổ phiếu (do bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm)
 • 09/04/2018

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) phát hành cổ phiếu cho CĐHH:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/4/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/4/2018
  Tỷ lệ thực hiện: 1:1
  Giá phát hành: 14.000 đồng/cổ phiếu
  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 83.599.988 cổ phiếu.
 • 21/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập địa điểm kinh doanh mới.
 • 20/03/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/01/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 18/01/2018
  Thời gian thanh toán : 20/03/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 15% /mệnh giá (1500 đồng/cổ phiếu).
 • 01/03/2018

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 01/03/2018:

  - Bổ nhiệm bà Trần Thị Thoản chức vụ Phó TGĐ thường trực thay thế ông Phạm Hoàng Việt
  - Bổ nhiệm ông Bùi Minh Hải chức vụ Phó TGĐ phụ trách sản xuất.
 • 09/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) công bố nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu và kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành này.
 • 08/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) công bố nghị quyết HĐQT về việc ban hành quy chế quản trị công ty.
 • 08/02/2018

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 08/02/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/01/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 18/01/2018
  Thời gian thực hiện: 8h30, ngày 08/02/2018
  Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty, Lô CN 11 + CN 12, Cụm Công nghiệp An Đồng, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương.

  - Nội dung đại hội: 
  + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018;
  + Thông qua báo cáo tài chính đã  được kiểm toán năm 2017;
 • 25/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 09/01/2018

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 24.350.000 cổ phiếu
  Tổng số lượng chứng khoán niêm yết: 83.599.988 cổ phiếu|
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 02/01/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 09/01/2018.
 • 19/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 19/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền.
 • 13/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền.
 • 06/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phần để thực hiện chứng quyền phát hành kèm theo trái phiếu.
 • 23/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty con có tên gọi dự kiến: Công ty Cổ phần Tổ hợp Nhựa An Phát.
 • 04/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái.
 • 15/09/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/08/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/08/2017
  Thời gian thanh toán : 15/09/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).
 • 28/07/2017

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 585.000 cổ phiếu 
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 59.249.988 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 18/07/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 28/07/2017.

 • 12/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái.
 • 29/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc cử người đại diện vốn góp của công ty tại Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái từ ngày 29/06/2017.
 • 09/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017.
 • 08/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để thực hiện chứng quyền.
 • 29/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phần để thực hiện chứng quyền phát hành kèm theo trái phiếu.
 • 10/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 19/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên.
 • 04/04/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 07/03/2017
  Thời gian thanh toán : 04/04/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).
 • 03/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái.
 • 08/03/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 08/03/2017:

  - Ông Nguyễn Lê Trung chức vụ TGĐ
  - Ông Phạm Hoàng Việt chức vụ Phó TGĐ thường trực
  - Bà Trần Thị Thoản chức vụ Phó TGĐ phụ trách Sản xuất
  - Bà Đặng Thị Quỳnh Phương chức vụ Phó TGĐ phụ trách Kinh doanh.
 • 03/03/2017

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Xuân Hà
  Mã chứng khoán: AAA
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.854.610 CP, tỷ lệ 6,77%
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.586.700 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.267.910 CP, tỷ lệ 3,98%
  Lý do thay đổi sở hữu: Bán cổ phần
  Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 3/3/2017.

  Tải file gốc
 • 20/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10%.

  Tải file gốc
 • 18/02/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 18/02/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/01/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 12/01/2017
  Thời gian thực hiện: 08h00. ngày 18/02/2017
  Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty - Lô CN 11+CN 12, Cụm CN An Đồng, TT. Nam Sách, Huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

 • 24/01/2017

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 5.065.000
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 56.964.988
  Ngày thay đổi niêm yết cỏ hiệu lực: 18/01/2017
  Ngày giao dịch chính thức: 24/01/2017.
 • 23/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 04/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

  Tải file gốc
 • 27/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và chọn ngày 12/01/2017 là ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 15/12/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/12/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 06/12/2016
  Ngày thanh toán: 15/12/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 • 08/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Phát hành cổ phần để thực hiện Chứng quyền
  - Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu theo kết quả phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

  Tải file gốc
 • 25/11/2016

  Chuyển Sàn

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát chính thức niêm yết trên HOSE:

  Số lượng chứng khoán niêm yết : 51.899.988 cổ phiếu
  Ngày niêm yết có hiệu lực : 06/10/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 25/11/2016
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 31.200 đồng/cổ phiếu.
  Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20% so với giá tham chiếu.


 • 18/11/2016

  Tạm dừng Niêm yết

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát hủy niêm yết cổ phiếu trên HNX:

  Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 51.899.988
  Ngày hủy niêm yết: 18/11/2016
  Lý do: Chuyển đăng ký niêm yết sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

  Tải file gốc
 • 08/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Các nội dung liên quan đến việc hủy niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
  - Các nội dung liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX).

  Tải file gốc
 • 07/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Phát hành cổ phiếu để thực hiện chứng quyền phát hành kèm theo Trái phiếu
  - Thông qua quy trình thực hiện chứng quyền phát hành theo Trái phiếu
  - Thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi Đăng ký kinh doanh và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch Chứng khoán.

  Tải file gốc
 • 28/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 11/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa - Bao Bì Vinh (VBC).

  Tải file gốc
 • 15/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung nội dung ý kiến cổ đông bằng văn bản.

  Tải file gốc
 • 07/09/2016

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/09/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2016
  Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 9/2016 và tháng 10/2016
  Địa điểm thực hiện: Tại Trụ sở chính Công ty

  Nội dung xin ý kiến: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ (chi tiết kế hoạch sẽ được gửi cho cổ đông bằng văn bản theo Phiếu lấy ý kiến).

 • 01/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông  và nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

  Tải file gốc
 • 31/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2016.

  Tải file gốc
 • 15/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/06/2016

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2016
  Thời gian thực hiện: 14h30 - 16h30, ngày 17/06/2016
  Địa điểm thực hiện: Tại Trụ sở chính Công ty

  ội dung xin ý kiến: + Hủy niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa và môi trường xanh An Phát tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX);
 • 08/06/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 2.400.000
  (Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động)
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 51.899.988
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ tư, ngày 08/06/2016.

  Tải file gốc
 • 16/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc cam kết chưa thực hiện Chứng Quyền của một số Nhà đầu tư sở hữu Chứng Quyền.

  Tải file gốc
 • 04/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản và thông qua nội dung lấy ý kiến bằng văn bản.

  Tải file gốc
 • 29/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc thực hiện quản lý cổ phần phát hành theo chương trình ESOP.

  Tải file gốc
 • 25/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai chương trình phát hành cổ phiếu cho CBCNV.

  Tải file gốc
 • 22/04/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát trả cổ tức bằng tiền năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2016
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
  Thời gian thực hiện: 22/04/2016.
 • 05/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện vốn góp tại Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái.

  Tải file gốc
 • 01/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho CBCNV.

  Tải file gốc
 • 28/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hoan chức vụ Phó TGĐ từ ngày 28/3/2016.
 • 24/03/2016

  Giao dịch nội bộ

  Ông Phạm Ánh Dương, Chủ tịch HĐQT, đã mua 108.400 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu năm giữ lên 7.264.700 (tỷ lệ 14,68%).
 • 24/03/2016

  Giao dịch nội bộ

  Ông Phạm Hoàng Việt, Ủy viên HĐQT/Phó TGĐ đã mua 750.000, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 4.574.625 (tỷ lệ 9,24%).
 • 22/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 7%.
 • 21/03/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố thay đổi Thành viên BKS từ ngày 21/03/2016:

  1/ Miễn nhiệm:
  - Ông Lê Thái Hưng chức vụ Trưởng BKS
  - Bà Vũ Thị Thúy Nguyên

  2/ Bổ nhiệm:
  - Bà Nguyễn Thị Giang chức vụ Trưởng BKS
  - Bà Vũ Thị Minh Nguyệt.
 • 19/03/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/01/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 01/02/2016
  Thời gian họp: 8:00 ngày 19/3/2016
  Địa điểm tổ chức họp: trụ sở chính. lô CN 11, 12, cụm CN An Đồng, Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
 • 11/03/2016

  Giao dịch nội bộ

  Ông Nguyễn Lê Trung, ủy viên HĐQT/TGĐ, đăng ký mua 100.000 cổ phiếu từ ngày 11/3 đến 8/4/2016.
 • 03/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 02/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 29/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016.
 • 26/02/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Hoàng Việt 
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: AAA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.824.625 CP (tỷ lệ 7,73%) 
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP 
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính cá nhân dài hạn 
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/02/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/03/2016.
 • 26/02/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Ánh Dương 
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  - Mã chứng khoán: AAA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.156.300 CP (tỷ lệ 14,46%) 
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP 
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính cá nhân dài hạn 
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/02/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/03/2016.
 • 19/02/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Ánh Dương
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  - Mã chứng khoán: AAA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.264.700 CP (tỷ lệ 12,66%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP 
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 891.600 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.156.300 CP (tỷ lệ 14,46%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2016 kéo dài nên không đủ thời gian thực hiện giao dịch
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 22/01/2016
  - Ngày kết thúc giao dịch: 19/02/2016.
 • 19/02/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Hoàng Việt 
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: AAA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.824.625 CP (tỷ lệ 7,73%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 750.000 CP 
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.824.625 CP (tỷ lệ 7,73%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2016 kéo dài nên không đủ thời gian thực hiện giao dịch
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 22/01/2016
  - Ngày kết thúc giao dịch: 19/02/2016.
 • 19/02/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Lê Trung
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: AAA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.971.250 CP (tỷ lệ 8,02%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 750.000 CP 
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 729.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.700.250 CP (tỷ lệ 9,5%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2016 kéo dài nên không đủ thời gian thực hiện giao dịch
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 22/01/2016
  - Ngày kết thúc giao dịch: 19/02/2016.
 • 05/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 03/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/01/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Ánh Dương
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  - Mã chứng khoán: AAA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.264.700 CP (tỷ lệ 12,66%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính cá nhân dài hạn
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/01/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/02/2016.
 • 22/01/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Hoàng Việt
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: AAA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.824.625 CP (tỷ lệ 7,73%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 750.000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính cá nhân dài hạn
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/01/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/02/2016.
 • 22/01/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Lê Trung
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: AAA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.971.250 CP (tỷ lệ 8,02%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 750.000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính cá nhân dài hạn
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/01/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/02/2016.
 • 12/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và chọn ngày 01/02/2016 là ngày đăng ký cuối cùng.

  Tải file gốc
 • 06/01/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Hoàng Việt
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: AAA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.074.625 CP (tỷ lệ 6,21%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 750.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 750.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.824.625 CP (tỷ lệ 7,73%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 08/12/2015
  - Ngày kết thúc giao dịch: 06/01/2016.
 • 23/12/2015

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Ánh Dương
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  - Mã chứng khoán: AAA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.264.700 CP (tỷ lệ 10,64%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.000.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.264.700 CP (tỷ lệ 12,66%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 08/12/2015
  - Ngày kết thúc giao dịch: 23/12/2015.
 • 23/12/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố bổ nhiệm bà Trần Thị Thoàn chức vụ Phó TGĐ phụ trách kinh doanh từ ngày 23/12/2015.

  Tải file gốc
 • 08/12/2015

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Lê Trung
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: AAA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.221.250 CP (tỷ lệ 6,51%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 750.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 750.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.971.250 CP (tỷ lệ 8,02%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 08/12/2015
  - Ngày kết thúc giao dịch: 24/12/2015.

 • 25/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành riêng lẻ 300.000 trái phiếu kèm chứng quyền mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu.

  Tải file gốc
 • 05/11/2015

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm:  9.899.988
  (Cổ phiếu trả cổ tức)
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 49.499.988
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ năm, ngày 05/11/2015.

  Tải file gốc
 • 02/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 23/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/09/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/09/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 25%/mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 100:25 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới)
  Số cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.900.000.

 • 22/09/2015

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/09/2015
  Nội dung xin ý kiến: Thông qua phương án phát hành 300.000 trái phiếu kèm chứng quyền mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 300.000.000.000 đồng cho nhà đầu tư riêng lẻ (dưới 100 nhà đầu tư)
  Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 10 và tháng 11 năm 2015
  Địa điểm thực hiện: Tại Trụ sở chính Công ty.

 • 14/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Lựa chọn ngày 30/09/2015 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014
  - Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch phát hành trái phiếu
  - Và các vấn đề khác.

  Tải file gốc

 • 27/08/2015

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ từ ngày 27/8/2015.

  File gốc

 • 26/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 12/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức 2014 bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%.

  File gốc

 • 07/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 04/08/2015

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 13/08/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/08/2015
  Nội dung xin ý kiến:
  + Điều chỉnh giảm vốn đầu tư, thu hẹp quy mô dự án tại Công ty TNHH Nhựa Thakhek (Dự án nhà máy sản xuất bao bì nhựa tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào);
  + Chuyển vốn đầu tư tại Công ty TNHH Nhựa Thakhek sang dự án Nhà máy sản xuất bao bì nhựa (nhà máy 06) tại cụm Công nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương;
  + Các vấn đề khác trong hoạt động của công ty.
  Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 8/2015 và tháng 9/2015
  Địa điểm thực hiện: Tại Trụ sở chính Công ty.

 • 29/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản.

  File gốc

 • 16/07/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2015
  Thời gian họp: 8:00 ngày 16/7/2015
  Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Nam Cường-Hải Dương, số 10, đại lộ 30/10, thành phố Hải Dương.

  Nội dung họp:
  + Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015;
  + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;
  + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, phương án chia cổ tức năm 2014, dự kiến cổ tức 2015;
  + Sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ 1/7/2015;
  + Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty.

 • 16/07/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 02/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện vốn góp tại CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát-Yên Bái và tại Công ty TNHH Nhựa Thakhek.

  File gốc

 • 18/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 18/05/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 04/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 19/03/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 10/03/2015

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 14/02/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 05/02/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 03/02/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/11/2014

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố niêm yết thêm cổ phiếu trên HNX:

  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 19.800.000
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 39.600.000
  Ngày chính thức giao dịch: 18/11/2014.

 • 07/11/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO công bố nghị quyết HĐQT về việc mở LC trả chậm tại SHB Đồng Nai, số tiền USD935.044.

  Tải file gốc

 • 08/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc phân phối số cổ phiếu còn lại của đợt phát hành quyền mua.

  Tải file gốc

 • 26/08/2014

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/08/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2014
  Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 19.800.000
  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới)
  Giá phát hành: 11.000 đồng/cổ phiếu.

 • 15/08/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 13/08/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 11/08/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 28/8/2014 là ngày chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1.

  Tải file gốc

 • 15/07/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AAA - Ngày 20/06/2014 ngày ĐKCC trả cổ tức bằng tiền 2013(10% mệnh giá)
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/06/2014
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2014
  - Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt
  - Tỷ lệ thực hiện: 10%/ mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 15/07/2014

 • 09/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ CTCP Nhựa Thakhek lên 210 tỷ đồng và thay đổi mô hình hoạt động thành công ty TNHH.

  Tải file gốc

 • 05/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2013 tỷ lệ 10%.

  Tải file gốc

 • 26/05/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2014
  Thời gian họp: 8h00, ngày 26/5/2014
  Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Nam Cường- Hải Dương, số 10, đại lộ 30/10, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

  Nội dung họp:
  + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014;
  + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013;
  + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, phương án chia cổ tức năm 2013 và phương án dự kiến cổ tức năm 2014;
  + Thông qua phương án phát hành thêm 19.800.000 cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty trong năm 2014;
  + Thông qua phương án niêm yết bổ sung 19.800.000 cổ phiếu phát hành tăng vốn tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
  + Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty.

 • 26/05/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 08/05/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/07/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AAA: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2013
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2013
  3. Lý do và mục đích: * Trả cổ tức bằng tiền năm 2012:
  - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 26/07/2013

 • 29/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2013
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/01/2013
  3. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần/01 quyền biểu quyết
  - Thời gian dự kiến họp: Dự kiến tháng 4 năm 2013
  - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông

 • 29/04/2013

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  AAA: Thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ

  Tải file dữ liệu gốc

 • 05/02/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 27/12/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 27/12/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 9.900.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: Thứ Năm, ngày 27/12/2012.           
   
 • 25/09/2012

  Phát hành cổ phiếu

  AAA: Phát hành cổ phiếu
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2012
  3. Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
  - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 9.900.000
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 :01 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 01 quyền thì được mua 01 cổ phiếu mới phát hành)
  - Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phiếu
  - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
  + Thời gian bắt đầu: 25/09/2012
  + Thời gian kết thúc: 18/10/2012
  - Thời gian đăng ký đặt mua:
  + Thời gian bắt đầu: 25/09/2012
  + Thời gian kết thúc: 25/09/2012

 • 30/08/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AAA: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/08/2012
  3. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2011:
  - Tỷ lệ thực hiện: 10,96%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.096 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 30/08/2012

 • 08/08/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/08/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 24/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 
  Tải file dữ liệu gốc 

 • 26/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 22/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 15/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 11/06/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2012
  3. Lý do và mục đích: · Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ­
  Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết ­
  Thời gian họp: 11/06/2012

 • 21/05/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  AAA: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thoái vốn tại Công ty Mỹ San - Tây Bắc


  Tải file dữ liệu gốc

 • 23/02/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/11/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 05/10/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AAA: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/09/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 9,14%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 914 đồng) Thời gian thực hiện: 05/10/2011

 • 25/08/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/07/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Người được ủy quyền cũ: Ông Đào Văn Duy
  Người được ủy quyền mới: Ông Đoàn Việt Khương, Trưởng phòng Quản lý và Hỗ trợ thông tin.

 • 24/06/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

   

 • 23/06/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
   
  Link download

 • 15/06/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  AAA: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 15/06/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát thông báo thay đổi ban lãnh đạo 

  Link download

 • 09/06/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian tổ chức họp Đại hội: ngày 9 tháng 6 năm 2011.
  - Địa điểm: Trụ sở CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát. Lô CN 11+CN12, cum Công nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương

 • 24/05/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/04/2011

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 04/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  AAA: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 30/03/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  AAA: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 3 năm 2011
  - Nội dung lấy ý kiến:
  + Sử dụng 54 tỷ đồng trong số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn của Công ty từ 99 tỷ đồng lên 198 tỷ đồng để mua lại trái phiếu chuyển đổi đã phát hành năm 2009 theo cam kết của Công ty tại Hợp đồng đặt mua trái phiếu chuyển đổi đăng ký ngày 13/04/2009
  + Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010 của công ty + Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của công ty

 • 04/03/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/02/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/12/2010

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010

  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

  - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 15/12/2010;

  - Địa điểm thực hiện: Rạp Hồng Hà, địa chỉ: Số 51, phố Đường Thành, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  - Nội dung Đại hội:

  + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;

  + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên HĐQT;

  + Thông qua việc Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT;

  + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;

 • 17/11/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/10/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 
  Nội dung: Tổng kết 6 tháng đầu năm

  Link download

  (Theo hnx)

 • 28/10/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Đầu tư nhà máy sản xuất

  Link download 

  (Theo hnx)

 • 27/10/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/10/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2010

  Link download

  (Theo hnx)

 • 25/09/2010

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  AAA: 13/09/2010 - Ngày đăng ký cuối cùng tiến hành lấy ý kiến cổ đông để tăng vốn điều lệ 
  - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá : 10.000 đồng
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 13/09/2010
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/09/2010
  - Lý do và mục đích : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ
  - Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết )
  - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/09/2010;

 • 26/08/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/08/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/08/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/08/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 09/08/2010

  Thay đổi BLĐ

  Sở GDCK Hà Nội đã nhận được văn bản số 0172/TB-AP ngày 4/8/2010 của CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát về việc thay đổi nhân sự, Sở GDCK Hà Nội thông báo như sau:

  - Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất của ông Chu Thái Sơn kể từ ngày 4/8/2010

  - Bổ nhiệm ông Trần Hoàng Hoan giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất thay thế ông Chu Thái Sơn từ ngày 4/8/2010

  (Theo hnx.vn)

 • 15/07/2010

  Niêm yết mới

  Căn cứ theo yêu cầu của CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát về ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu AAA, Sở GDCK Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (MCK: AAA) vào giao dịch.
  - Tên chứng khoán: CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát
  - Mã chứng khoán: AAA
  - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
  - Số lượng chứng khoán niêm yết: 9.900.000 cổ phiếu
  - Giá trị chứng khoán niêm yết: 99.000.000.000 đồng
  - Ngày giao dịch đầu tiên: 15/07/2010.
  (Theo: hnx.vn)

Giá trong ngày

11.95

-0.55 (-4.4%)
Giá tham chiếu12.5
Giá mở cửa12.4
Giá cao nhất12.7
Giá thấp nhất12.4
Giá đóng cửa12.5
Khối lượng1,558,730
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)171,199,976
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)2,045.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,229.9
P/E9.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)15,075.3
P/B0.8
Lợi tức cổ phiếu (%)20
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

12.50

0.10 (0.80%)

1,558,73019,510,400
16/01

12.40

0.50 (4.20%)

2,496,26030,432,690
15/01

11.90

0.00 (0.00%)

1,635,15019,393,640
15/01

11.90

0.00 (0.00%)

1,635,15019,393,640
14/01

11.90

0.10 (0.83%)

1,342,99016,024,720
13/01

12.00

0.10 (0.82%)

1,169,46014,049,380
10/01

12.10

0.05 (0.41%)

1,326,29016,008,000
09/01

12.05

0.05 (0.41%)

1,384,51016,758,890
08/01

12.00

0.40 (3.22%)

3,128,17037,648,960
07/01

12.40

0.10 (0.81%)

1,730,25021,464,520
06/01

12.30

0.40 (3.14%)

1,823,01022,649,330

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

03/06/2019

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay...

17/05/2019

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) niêm yết bổ sung 83.599.988 cổ phiếu   Số cổ phiếu niêm yết thêm: 83.599.988Tổng số cổ phiếu...

18/10/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) niêm yết bổ sung cổ phiếu Số lượng chứng khoán thay đổi...

31/08/2018

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018:Ngày giao dịch không...

18/06/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) niêm yết bổ sung 83.599.988 cổ phiếu   Số cổ phiếu niêm yết thêm: 83.599.988Tổng số cổ phiếu...

09/04/2018

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) phát hành cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9...

21/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập địa điểm kinh...

20/03/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/01/2018Ngày đăng...

01/03/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 01/03/2018...

09/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) công bố nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu...

08/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) công bố nghị quyết HĐQT về việc ban hành quy chế quản...

08/02/2018

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

08/02/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/01/2018Ngày đăng ký cuối cùng : 18/01/2018Thời gian thực hiện...

25/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường...

09/01/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết...

19/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường...

19/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tạm ứng cổ tức...

13/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2018 và...

06/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phần để thực hiện...

23/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành...

04/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch...

15/09/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/08/2017Ngày đăng ký...

28/07/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán...

12/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa và...

29/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc cử người đại diện vốn góp của công ty tại Công ty...

09/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017...

08/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để thực hiện chứng...

29/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phần để thực hiện chứng...

10/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH...

19/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai đợt...

04/04/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/03/2017 Ngày đăng...

03/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng một phần vốn...

08/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 08/03/2017:-...

03/03/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Xuân Hà Mã chứng khoán: AAA Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.854.610 CP, tỷ lệ...

20/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức...

18/02/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

18/02/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/01/2017 Ngày đăng ký cuối cùng :...

24/01/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết...

23/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

04/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD...

27/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

15/12/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/12...

08/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Phát hành cổ phần để...

25/11/2016

Chuyển Sàn

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát chính thức niêm yết trên HOSE:Số lượng chứng khoán niêm yết : 51.899.988 cổ phiếuNgày niêm yết có hiệu lực...

18/11/2016

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát hủy niêm yết cổ phiếu trên HNX:Số lượng cổ phiếu hủy niêm...

08/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về: - Các nội dung liên quan đến việc hủy niêm yết...

07/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về:- Phát hành cổ phiếu để thực hiện...

28/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

28/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

11/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu Công ty Cổ...

15/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung...

07/09/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

01/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh...

31/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành...

15/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

15/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

01/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

01/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016 (công ty mẹ).

17/06/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2016Ngày đăng ký cuối cùng...

08/06/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm:...

16/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc cam kết...

04/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh...

29/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

25/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc thực hiện...

25/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

22/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai...

22/04/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát trả cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2016Ngày...

05/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại...

01/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về tiêu chuẩn và...

28/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hoan chức vụ...

24/03/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Phạm Ánh Dương, Chủ tịch HĐQT, đã mua 108.400 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu năm giữ lên 7.264.700 ...

24/03/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Phạm Hoàng Việt, Ủy viên HĐQT/Phó TGĐ đã mua 750.000, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 4.574.625 ...

22/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm...

21/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố thay đổi Thành viên BKS từ ngày 21/03/2016:1/ Miễn nhiệm:-...

19/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/01...

11/03/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Nguyễn Lê Trung, ủy viên HĐQT/TGĐ, đăng ký mua 100.000 cổ phiếu từ ngày 11/3 đến 8...

03/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

02/03/2016

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2015 công ty mẹ

29/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

26/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Hoàng Việt - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: AAA- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực...

26/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Ánh Dương - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT- Mã chứng khoán: AAA- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

19/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Ánh Dương- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT- Mã chứng khoán: AAA- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.264.700 CP...

19/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Hoàng Việt - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: AAA- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

19/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Lê Trung- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: AAA- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3...

05/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

03/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015 (công ty mẹ).

22/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Ánh Dương - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT- Mã chứng khoán: AAA- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.264.700...

22/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Hoàng Việt - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: AAA- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch...

22/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Lê Trung - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: AAA- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

12/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

06/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Hoàng Việt - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: AAA- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch...

23/12/2015

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Ánh Dương- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT- Mã chứng khoán: AAA- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.264.700...

23/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố bổ nhiệm bà Trần Thị Thoàn chức...

08/12/2015

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Lê Trung- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: AAA- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

25/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành...

05/11/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: ...

02/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

23/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

28/09/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Ngày đăng ký cuối cùng:...

22/09/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09...

14/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Lựa chọn ngày 30/09/2015...

27/08/2015

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát không đủ điều kiện giao dịch ký...

26/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

20/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015 (Công ty mẹ)

12/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức...

07/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

04/08/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày đăng ký cuối cùng: 13/08/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/08/2015 Nội dung xin ý...

29/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

16/07/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2015 Thời gian họp: 8:00 ngày 16/7/2015 Địa điểm tổ...

16/07/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

02/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi...

18/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

18/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

04/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu tập...

19/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

10/03/2015

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2014 (công ty mẹ)

14/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

05/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014 (công ty mẹ)

03/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014 (công ty mẹ)

18/11/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố niêm yết thêm cổ phiếu trên HNX:Số cổ phiếu niêm...

07/11/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q3/2014

17/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO công bố nghị quyết HĐQT về việc mở LC trả...

08/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc phân phối...

26/08/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Ngày đăng ký cuối cùng...

15/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

13/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

11/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày...

15/07/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

AAA - Ngày 20/06/2014 ngày ĐKCC trả cổ tức bằng tiền 2013(10% mệnh giá) - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/06/2014 - Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2014...

09/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn...

05/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức...

26/05/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2014Thời gian họp: 8h00, ngày 26/5/2014Địa điểm tổ chức...

26/05/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

08/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

26/07/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

AAA: Trả cổ tức bằng tiền mặt1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2013 3. Lý do và mục đích: ...

29/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2013 2. Ngày...

29/04/2013

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

AAA: Thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ Tải file dữ liệu gốc

05/02/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải...

27/12/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

27/12/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao...

25/09/2012

Phát hành cổ phiếu

AAA: Phát hành cổ phiếu 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2012 3. Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 9...

30/08/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

AAA: Trả cổ tức bằng tiền mặt1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/08/20123. Lý do và mục đích...

08/08/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

01/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

24/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

26/06/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

22/06/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

15/06/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

11/06/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2012 2...

21/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

AAA: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thoái vốn tại Công ty Mỹ San - Tây BắcTải file dữ...

23/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

22/11/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

05/10/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

AAA: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/09/2011 Tỷ...

25/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

18/07/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Người được ủy quyền cũ:...

24/06/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link...

23/06/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.  Link...

15/06/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

AAA: Nghị quyết 2011Link download

15/06/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát thông báo thay đổi ban lãnh đạo Link download

09/06/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

24/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

15/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

04/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

AAA: Nghị quyết 2011Link download

30/03/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

AAA: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2011 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần ...

04/03/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

15/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

15/12/2010

Đại hội Cổ đông Bất thường

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 15/12/2010; - Địa điểm thực hiện:...

17/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

28/10/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Nội dung:...

28/10/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung...

27/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC Q3/2010

22/10/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2010Link...

25/09/2010

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

AAA: 13/09/2010 - Ngày đăng ký cuối cùng tiến hành lấy ý kiến cổ đông để tăng vốn điều lệ  - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng...

26/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

25/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét Q2/2010

25/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét Q2/

24/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

09/08/2010

Thay đổi BLĐ

Sở GDCK Hà Nội đã nhận được văn bản số 0172/TB-AP ngày 4/8/2010 của CTCP Nhựa và Môi trường xanh An...

15/07/2010

Niêm yết mới

Căn cứ theo yêu cầu của CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát về ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu AAA, Sở GDCK Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (MCK: AAA)...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam