Bước ngoặt ở Thiên Long

Bước ngoặt ở Thiên Long

Thiên Long đang trong quá trình tái cơ cấu. Ngoài việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tài chính Kế toán, Hội đồng quản trị của Thiên Long cũng thành lập 3 tiểu ban trực thuộc...
Chat với BizLIVE