BizLIVE - Vietinbank dự kiến phát hành tối đa 1,07 tỷ cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 28,7899% tổng số cổ phần đang lưu hành.
VietinBank dự kiến chi cổ tức gần 28,8%
Ảnh minh họa.
Ngân hàng Công thương Việt Nam – VietinBank (mã CTG) vừa công bố tờ trình phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Theo đó, VietinBank dự kiến phát hành tối đa 1,07 tỷ cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 28,7899% tổng số cổ phần đang lưu hành. 
Nguồn vốn thực hiện được lấy từ toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ của năm 2017-2018 cộng với lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019.
Hội đồng Quản trị đề nghị cổ đông uỷ quyền cho ban lãnh đạo quyết định thời điểm phát hành sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phương án. 
Nếu thành công, vốn điều lệ Vietinbank sẽ tăng từ 37.234 tỷ đồng lên 47.953 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức dự kiến còn 29,5 triệu đồng.
Lãnh đạo Vietinbank cho biết, dự kiến toàn bộ vốn tăng thêm sẽ được sử dụng để đầu tư các dự án hiện đại hoá, cải thiện năng lực quản trị ngân hàng, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mở rộng hoạt động tín dụng và mạng lưới hoạt động.
Sau đợt phát hành, cổ đông nhà nước đại diện bởi ba thành viên Hội đồng Quản trị sẽ nắm hơn 3,09 tỷ cổ phiếu, tương ứng 64,46% vốn. Cổ đông chiến lược MUFG Bank Ltd cũng tăng số lượng cổ phiếu lên 946 triệu, tương ứng 19,37% vốn.
Căn cứ vào kế hoạch tăng vốn và kế hoạch kinh doanh năm 2020, dự kiến tổng tài sản của ngân hàng năm nay sẽ tăng trưởng từ 1%-3%, dư nợ tín dụng tăng 4%-8,5%, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng thấp hơn 2%, nguồn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng trưởng từ 5% - 19%, lợi nhuận hợp nhất trước thuế dự kiến đạt 10.400 tỷ đồng, ROE đạt 8%-10%.

TRẦN THÚY