BizLIVE - Năm 2018, tín dụng tăng 15,3% giúp BacABank đạt lợi nhuận trước thuế 842 tỷ đồng, tăng 13,4% so với năm 2017.
Năm 2018, BacABank đạt lợi nhuận trước thuế 842 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
Theo báo cáo tài chính quý IV/2018 của ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank), tính đến ngày 31/12/ 2018, BacABank đạt tổng tài sản 97.030 tỷ đồng, tăng 5,7%. Tiền gửi của khách hàng đạt 72.534 tỷ đồng, tăng 14,3%. Cho vay khách hàng đạt 63.979 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cuối năm 2017.
So với cùng kỳ 2017, trong quý IV/2018, ngân hàng đạt lãi thuần 479 tỷ đồng, tăng 7,6%. Lãi thuần từ dịch vụ đạt 36 tỷ đồng, tăng 63%.
Các hoạt động kinh doanh khác trong quý này đều giảm so với cùng kỳ 2017, như: lãi thuần từ hoạt động khác đạt 17 tỷ đồng, giảm 2 tỷ đồng. Lãi từ chứng khoán đầu tư 1,5 tỷ đồng, giảm so với 12 tỷ đồng. Lãi từ kinh doanh ngoại hối 7,1 tỷ đồng, giảm 2,2 tỷ đồng.
Do đó, lợi nhuận trước thuế đạt 259 tỷ đồng sau khi trích lập dự phòng rủi ro 132 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ 2017 là 260 tỷ đồng.
Luỹ kế năm 2018, BacABank đạt lợi nhuận trước thuế 842 tỷ đồng, tăng 13,4% so với năm 2017. Nguyên nhân, lãi từ dịch vụ cả năm 2018 tăng 19,6%. Lãi từ chứng khoán đầu tư tăng 33 lần lên 80 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác tăng 2,9 lần lên 98 tỷ đồng.
Chi phí hoạt động năm 2018 tăng 17,5% lên 879 tỷ đồng so với năm 2017.
Trong năm 2018, BacABank đã trích 367 tỷ đồng cho dự phòng rủi ro, tăng 22% so với 2017. Hoàn nhập 93 tỷ đồng từ dự phòng rủi ro.
Tỷ lệ nợ xấu năm 2018 ở mức 0,76%, tăng so với mức 0,63% của năm 2017. Trong năm 2018, BacABank tăng thêm 500 tỷ đồng vốn điều lệ lên mức 5.500 tỷ đồng so với năm 2017.

LAN ANH