BizLIVE - Năm 2018, lợi nhuận trước thuế dự kiến của Eximbank là 1.600 tỷ đồng, gấp rưỡi so với mức 1.017 tỷ đồng năm 2017.
Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận 1.600 tỷ đồng, gấp rưỡi năm 2017
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – mã EIB) vừa công bố các tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2018.
Theo đó, HĐQT Eximbank công bố nghị quyết thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh chủ yếu năm 2018.
Cụ thể, Eximbank đặt mục tiêu tổng tài sản tính đến cuối năm 2018 đạt 178.000 tỷ đồng, tăng trưởng 19%.
Huy động vốn ước đạt 148.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 26%. Dư nợ cấp tín dụng 113.560 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2017.
Lợi nhuận trước thuế dự kiến chạm mức 1.600 tỷ đồng, tăng 57% so với năm 2017.
Ngoài ra, ngân hàng đặt mục tiêu kìm chế tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.
 Kế hoạch kinh doanh của Eximbank năm 2018 - Nguồn: Eximbank.
Trước đó, Eximbank cũng cho biết đã nhận được 04 hồ sơ của 04 ứng cử viên dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020), trong đó có 01 hồ sơ ứng cử viên cập nhật thông tin hồ sơ đã nộp năm 2017.
Căn cứ vào danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020) đã được cổ đông đề cử, ứng cử nêu trên, HĐQT sẽ xem xét điều kiện tiêu chuẩn đáp ứng quy định đối với các ứng cử viên và trình xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước thông qua danh sách nhân sự dự kiến làm thành viên HĐQT trước khi tiến hành bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 theo quy định.
Được biết, theo thông báo trước đó vào đầu tháng 2/2018, Eximbank dự kiến bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

LAN ANH