BizLIVE - Cổ đông Saigonbank đã bầu bổ sung 03 thành viên vào HĐQT của ngân hàng. Ba thành viên này đều đại diện cho các cổ đông tổ chức lớn tại Saigonbank.
ĐHĐCĐ Saigonbank: Bầu thêm 03 thành viên HĐQT
Toàn cảnh đại hội
Sáng 8/6/2017, ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tại TP.HCM.
Năm 2016, Saigonbank đạt tổng thu nhập 1.517 tỷ đồng trên tổng chi phí là 1.207 tỷ đồng.
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 310 tỷ đồng, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 135 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận trước thuế còn 174 tỷ đồng.
Nợ xấu chiếm 2,63% tổng dư nợ. Nếu tính thêm khoảng 403 tỷ đồng nợ xấu VAMC chưa xử lý, tỷ lệ nợ xấu của Saigonbank sẽ tăng thêm khoảng 3 điểm %, đạt khoảng 5,6%.
Cổ tức chia 4% bằng tiền mặt.
Năm 2017, Saigonbank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 270 tỷ đồng.
Nguồn vốn huy động và cho vay đều tăng trưởng 18% so với năm 2016.
Cổ tức dự kiến 5%.
Kế hoạch 2017-2018, ngân hàng sẽ thành lập công ty con.
Tại đại hội đồng cổ đông lần này, chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là ông Trần Quốc Hải và ông Nguyễn Ngọc Điểu, thành viên HĐQT sẽ rút khỏi HĐQT
Theo đó, cổ đông Saigonbank bầu bổ sung 03 thành viên mới vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017, gồm:
- Ông Phạm Văn Thông hiện là Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM và được Văn phòng Thành ủy đề cử (cổ đông lớn hiện nắm 18,18% cổ phần Saigonbank).
- Ông Vũ Quang Lãm là cán bộ Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận và được công ty này đề cử (cổ đông lớn hiện nắm 6,64% cổ phần Saigonbank).
- Ông Nguyễn Minh Trí là Phó Tổng Giám đốc Saigonbank, Ủy viên HĐQT CTCP Chứng khoán Saigon Berjaya; được đề cử bởi Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa (cổ đông lớn hiện nắm 14,08% cổ phần Saigonbank).
Theo đó, số lượng thành viên HĐQT của Saigonbank sẽ là 06 thành viên.

HOÀNG ANH