01:25, 10/08/2017

YTC: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 280.000 cổ phiếu

YTC: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 280.000 cổ phiếu

Tài liệu đính kèm
  000000006907862_1022_tb_2017_08_08_1558_1.PDF
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ