09:31, 11/04/2019

YTC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

YTC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu YTC của CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: dự kiến 25/05/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh – YTECO, số 181 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2018;
Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị;
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát;
Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ