09:21, 22/03/2019

YTC: Huỳnh Thị Phương Trâm - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 28.710 CP

YTC: Huỳnh Thị Phương Trâm - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 28.710 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Thị Phương Trâm
- Mã chứng khoán: YTC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 28.710 CP (tỷ lệ 0,93%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Huỳnh Công Triết
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 107.140 CP (tỷ lệ 3,48%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Huỳnh Công Triết
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 107.140 CP (tỷ lệ 3,48%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 28.710 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 28.710 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/03/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 15/04/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ