03:13, 16/01/2020

YTC: Dư Thanh Mai - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 9.515 CP

YTC: Dư Thanh Mai - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 9.515 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dư Thanh Mai
- Mã chứng khoán: YTC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.515 CP (tỷ lệ 0,31%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Dư Quốc Đông
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 99.770 CP (tỷ lệ 3,24%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 9.515 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 9.515 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: n/a
- Ngày bắt đầu giao dịch: 06/01/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/01/2020.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ