07:00, 06/01/2020

YTC: Dư Quốc Chinh - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký bán 39.366 CP

YTC: Dư Quốc Chinh - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký bán 39.366 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dư Quốc Chinh
- Mã chứng khoán: YTC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 39.366 CP (tỷ lệ 1,28%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Dư Quốc Đông
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 99.770 CP (tỷ lệ 3,24%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 39.366 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/01/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/02/2020.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ