02:32, 23/12/2019

YEG: Nghị quyết HĐQT số 19B12/2019 ngày 19/12/2019

YEG: Nghị quyết HĐQT số 19B12/2019 ngày 19/12/2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 thông báo Nghị quyết HĐQT số 19B12/2019 ngày 19/12/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20191223_20191220--YEG--CBTT-NQ-HDQT-19.12.2019.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ