09:35, 22/05/2019

YBC: Nguyễn Quang Chiến - Phó Giám đốc - đăng ký bán 13.720 CP

YBC: Nguyễn Quang Chiến - Phó Giám đốc - đăng ký bán 13.720 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Chiến
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: YBC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13.720 CP (tỷ lệ 0,15%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 13.720 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/05/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/06/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ