09:49, 03/12/2019

VTL: Thông báo bổ sung lý do đưa cổ phiếu VTL vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

VTL: Thông báo bổ sung lý do đưa cổ phiếu VTL vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

Tài liệu đính kèm
 000000008902150_1411tb_20191203_1.pdf
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ