06:53, 06/01/2020

VNG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

VNG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:


Tài liệu đính kèm
 20200106_20200106--VNG--CBTT-thay-doi-SLCP-co-quyen-bieu-quyet-dang-luu-hanh.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ