09:53, 24/12/2019

VNG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Huệ Trinh

VNG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Huệ Trinh

Nguyễn Thị Huệ Trinh thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công như sau:


Tài liệu đính kèm
 20191224_20191224--VNG--TB-GDCP-NNB-Nguyen-Thi-Hue-Trinh.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ