09:48, 30/12/2019

VNG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Tấn Khải

VNG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Tấn Khải

Bùi Tấn Khải thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công như sau:


Tài liệu đính kèm
 20191230_20191230--VNG--TB-GDCP-NNB-Bui-Tan-Khai.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ