06:57, 06/01/2020

VNG: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

VNG: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:


Tài liệu đính kèm
 20200106_20200106--VNG--Bao-cao-KQPH-cp-esop.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ