10:20, 07/01/2020

VNG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Huệ Trinh

VNG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Huệ Trinh

Nguyễn Thị Huệ Trinh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công như sau:


Tài liệu đính kèm
 20200107_20200107--VNG--BC-GDCP-NNB-Nguyen-Thi-Hue-Trinh.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ