02:27, 10/05/2019

TCS: Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1.060.200 CP

TCS: Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1.060.200 CP
- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam
- Mã chứng khoán: TCS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 16.390.203 CP (tỷ lệ 61,05%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Minh Hiếu
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Lan Chi
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Bích Hải
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2.450 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Thành Đông
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Văn Long
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2.685 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.060.200 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu lên 65% vốn điều lệ
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/05/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/06/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ