10:02, 02/05/2019

TCS: Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 2.696.703 CP

TCS: Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 2.696.703 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam
- Mã chứng khoán: TCS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13.693.500 CP (tỷ lệ 51,01%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Lan Chi
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Bích Hải
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2.450 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Hồng Tài
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Thành Đông
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Văn Long
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2.685 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.756.903 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.696.703 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 16.390.203 CP (tỷ lệ 61,05%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 26/03/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/04/2019.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ